Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bir̃žė
Reikšmė:
įsmeigiama į žemę šiaudų ar šakelių kuokštelė pažymėti, iki kur nukrito sėjami grūdai; gairė [ir kt.]
Straipsnelis:
La. bìrze, trm. bir̃ze ‘biržė; žemės juosta, kuri apsėjama vienu metimu, mostu’ ( = biržė, A. Juškos žodyne biržis, gen. biržio) gretinu su s. ang. borian, s. v. a. borōn ‘gręžti’, gr. φάρος ‘vaga’, φαρῶ ‘ariu’, lo. forāre ‘gręžti’ ir kt. iš Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, 1909, 261.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 407
Antraštė:
bir̃žė
Reikšmė:
įsmeigiama į žemę šiaudų ar šakelių kuokštelė pažymėti, iki kur nukrito sėjami grūdai; gairė [ir kt.]
Straipsnelis:
žr. biržis
Šaltinis:
SłPr I, 334
Antraštė:
bìržė
Straipsnelis:
žr. biržis
Šaltinis:
Holzer 1983, 334
Antraštė:
bir̃žė
Reikšmė:
vienu ėjimu apsėjamas dirvos ruožas; riba tarp tokių ruožų
Straipsnelis:
žr. žeberklas
Šaltinis:
Urbutis 1967, 94
Antraštė:
*bìrže
Reikšmė:
hell, glänzend
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. perho ‘Schmetterling’; plg. lie. *bìrže. Reikšmė yra ‘hell, glänzend’, pasak Liukkoneno, siejančio lie. žodį su béržas. Be to, yra ir fonetinių e substitucijos vietoj i problemų. Nepriimtina nei baltiška etimologija, nei pati skolinimosi idėja […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 184–185
Antraštė:
bìržė; bir̃žė; biržė̃
Straipsnelis:
žr. beržas
Šaltinis:
Blažek 2001b 35–36
Antraštė:
biržė
Reikšmė:
sleja; cirsma
Straipsnelis:
Pasak recenzento, Liukkonenas darbe „Baltisches im Finnischen“ aptaria dvejopą substituciją: bl. i Pabaltijo finų kalbose pakeistas balsiu i ar e (prieš r); tokią substituciją rodo suom. herne ‘žirnis’, dar suom. ero ‘šķiršanās’, erä ‘daļa, tiesa’, hermo ‘nervs’, perho(nen) ‘tauriņš’ (rh čia gali būti antrinis, atsiradęs dėl metatezės), plg. lie. biržė ‘sleja; cirsma’, taip pat suom. ehkä ‘varbūt’.
Šaltinis:
Vaba 2001, 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas