Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
biržìs, bir̃žis
Reikšmė:
įsmeigiama į žemę šiaudų ar šakelių kuokštelė pažymėti, iki kur nukrito sėjami grūdai; gairė [ir kt.]
Straipsnelis:
Lie. biržìs giminiškas la. bìrze, s. sl. borzda ‘rivus, sulcus’, le. bruzda ‘t. p.’, slov. brázda ‘t. p.’, бороздá ‘griovelis vandeniui nutekėti’; kilę iš ide. *bher-.
Šaltinis:
SłPr I, 334
Antraštė:
biržìs
Reikšmė:
Ackerfurche, vaga
Straipsnelis:
Tariamas ryšys tarp lie. biržìs ‘Ackerfurche’ ir s. bažn. sl. brašьno ‘maistas, valgis, Speise, Nahrung’ yra perdėm abejotinas.
Šaltinis:
Machek 1961, 351
Antraštė:
biržìs
Reikšmė:
Ackerfurche, vaga
Straipsnelis:
[Manoma, kad priešistoriniais laikais Rytų Europos nestepinės juostos žmonės buvo susiję su žemdirbyste ir kad šių žmonių kalbose žemdirbystės leksika turi reprezentuoti labai archaišką leksikos sluoksnį, siekiantį gilią senovę. Todėl ištyrėme baltų (pirmiausia lietuvių) ir slavų kalbų pagrindinių žemės terminų etimologiją, norėdami nustatyti, kiek šie terminai reprezentuoja bendrus ide. archaizmus, kiek – baltų-slavų inovacijas ir kiek baltų ir slavų inovacijas atskirai. Jeigu atitinkamus žodžius galima traktuoti bendrabaltiškais ir bendraslaviškais (praslaviškais), tai dėl vietos stokos apsiribojame tik jų nurodymu, – jei ne, tai nurodome ir kitų baltų ir slavų kalbų žodžius. Ide. atitikmenys ir rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos tik sunkesniais atvejais. Pateikiu naujus duomenis, kurie rodo, jog bendra bl.-sl. epocha anksti pasibaigusi (apie 3000 m. pr. m. e.):] 7. Lie. vagà (Sirvydas verčia brózda) : s. bažn. sl. brazda (t. y. *borzda); prasl. *borzda, atrodo, yra inovacija, besisiejanti su gr. *φαρω ‘skaldau, spalte, zerstückele’, *φαράω ‘ariu, pflüge’ φάρος ‘plūgas, arimas, Pflug, Pflügen’, o tai galų gale nurodo praide. *bher-3 ‘dirbti su aštriu įrankiu, pjauti, rėžti, mit einem scharfen Werkzeug bearbeiten, ritzen, schneiden’ (Pokorny IEW, 133–135), kurios tęsinys yra prasl. borjǫ, *borti sę (s. bažn. sl. brati sę) ‘kautis (ginklais)’. Vis dėlto įdomu, kad *borzda turi seną atitikmenį baltų kalbose: lie. biržìs f. Ackerfurche, la. bìrze ‘pasėlių vaga, Saatfurche’, kuris yra vedinys iš baltų veiksmažodžio *be/irž-ti (la. ber̂zt ‘trinti, šveisti, reiben, scheuern’), kuris turi šaknį *bher-3, išplėstą *-g̑(h), t. y. baltų ž. Vadinasi, prasl. *borzda galima interpretuoti kaip šios išplėstos šaknies o vokalizmo priesagos -dha vedinį, o pats išplėtimas būtų baltų-slavų inovacija.
Šaltinis:
Gołąb 1982, 127
Antraštė:
biržìs
Reikšmė:
vaga
Straipsnelis:
Gr. φάρος, -oυς neutr. ‘plūgas; žemės įdirbimas’. Paprastai φάρος ir t. t. siejamas su gana neapibrėžtos reikšmės šaknimi *bher- ‘kasti, rausti; įsiskverbti, perdurti; pjauti, kirsti’ (Pokorny IEW, 133t.), reprezentuojama daugelyje kalbų: v. air. bern(a) f. ‘dauba’, lo. forāre ‘įsiskverbti, kiaurai pramušti’ ( *bhar-), arm. brem ‘kasti, rausti, įsiskverbti’ bei su nuliniu laipsniu ( *bhr̥-), kaip graikų kalboje: s. isl. bora f. ‘skylė, duobė, urvas’, s. v. a. barōn ir t. t. Iš tos pačios šaknies s. sl. brazda f. ‘vaga’ bei lie. biržìs f. ‘vaga’ yra artimiausi gr. φάρος ir t. t. dėl reikšmės. Taip pat žr. giminiškus φαράγξ, φάρσος, φαρυξ (Chantraine DEG IV (2)).
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1979
Antraštė:
biržìs
Reikšmė:
vaga arime (apdirbta akėčiomis)
Straipsnelis:
Norint etimologiškai paaiškinti r. борона ‘akėčios’ ir борозда ‘vaga, suarta akėčiomis’, turinčius tą pačią šaknį, tik skirtingas priesagas, šalia kitų aiškinimų nurodomas ir ryšys su lie. biržìs. E. Fraenkelis lie. biržìs ‘vaga arime (apdirbta akėčiomis)’ ir la. bìrze ‘vaga’ bandė gretinti su s. sl. бразда ir r. борозда (Fraenkel LEW 44–45). Autorius nurodo, kad lie. biržìs lengva susieti su ide. šaknimi *bhreg̑- ir atliepimu *bhrg̑-: ide. *bhrg̑is > lie. biržìs. Ide. -r̥- dėsningai išsirutuliojo į lie. -ir-, o ž gerai atliepia ide. šaknyje bhreg̑- ir sl. з s. sl. žodyje бразда. Tą pačią ide. šaknį *bhreg- atspindi dar ir la. birzt ‘byrėti, dužti’.
Šaltinis:
Откупщиков 1963a, 95
Antraštė:
biržìs
Straipsnelis:
Skoliniai iš nežinomos ide. kalbos, [išsivysčiusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabaltų ir praslavų kalboms su tokiais dėsningumais: tenuis > media, media aspirata > tenuis; , > , / ro, lo] šaknies borg̑- / br̥g̑- < ide. por- / pr̥- yra: laipsnio borg̑- prasl. borzda, s. bažn. sl. brazda ‘vaga, raukšlė (Furche)’, s.-kr. brázdati ‘vagoti, raukšlėti’, bràzgotina, slov. brazgotína ‘randas’, laipsnio br̥g̑- lie. biržìs, bìržė, la. bìrze ‘vaga, raukšlė’. Ide. per- /por- / pr̥- šaknies taip pat yra lo. porca ‘iškilimas tarp dviejų vagų’, gal. rica ‘vaga’, n. v. a. Furche, lie. praparšas ‘griovys’, s. i. párśānaḥ ‘plyšys, tarpeklis, praraja, nugrimzdimas’, plg. Walde Pokorny II, 46 t.
Šaltinis:
Holzer 1983, 334
Antraštė:
bìr̃žìs
Reikšmė:
vienu ėjimu apsėjamas dirvos ruožas; riba tarp tokių ruožų
Straipsnelis:
žr. žeberklas
Šaltinis:
Urbutis 1967, 94
Antraštė:
biržìs; bìržis; bir̃žis
Straipsnelis:
žr. beržas
Šaltinis:
Blažek 2001b 35–36
Antraštė:
biržìs
Reikšmė:
Ackerfurche
Straipsnelis:
žr. burti
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas