Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blindė
Reikšmė:
baltasis gluosnis, Salweide
Straipsnelis:
žr. blendis
Šaltinis:
Machek 1961, 352
Antraštė:
bliñdė
Straipsnelis:
Pr. *blend- atstatoma pagal vietovardžius: Blendelauk, Blinde ir kt. Siejama su lie. bliñdė, bleñdė, blendìs.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 234
Antraštė:
bliñdė
Reikšmė:
baltasis gluosnis, Salweide
Straipsnelis:
Froehde (Froehde, BB XVI, 200) germ. originalą, kuris turbūt iš pranc. blond ir it. biondo ‘šviesiaplaukis’, gretina su s. i. bradhnáḥ ‘rausvas, blyškus’. Taip manyti galima, tačiau dėl s. i. -ar- dviprasmiškumo, toks siejimas nepatikimas (Fickas [Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I⁴, 1890, 93] s. i. formą gretina su bažn. sl. bronъ ‘balkšvas’). Turbūt patikimesnis dalykas bandyti įžvelgti ryšius tarp s. germ. *blunda- bei lie. bliñdė ‘baltasis gluosnis, Salweide’, blindìs, bleñdis ‘karklas, žilvitis’ (Būga, Aistiški studijai, I, 1908, 110 pateikia blendìs, blùndė). Galiausiai su lie. bliñdė turbūt siejasi la. (gal iš kuršių) apblendêt ‘apžiūrėti’ ir blenst ‘žvelgti, matyti’, plg. v. v. a. blick ‘žvilgsnis’, v. v. a. glinzen ‘blizgėti’ : s. bažn. sl. ględati ‘žvelgti’ ir gr. λευκóς λεύσσω ir kt. žr. Persson, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, 1912, 369.
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 397
Antraštė:
bliñdė
Straipsnelis:
Alb. blej ‘pirkti’; blem m. ‘pirkinys, prekyba’, shpërbléj ‘išpirkti, išpirka’, shpërblim m. ‘išpirka’, bažnytinėje kalboje ‘atpirkėjas’, ‘atpirkimas’. Kilmės iš lo. *ablevare, niekur napaliudyto žodžio, idėją reikia atmesti. Vis dėlto sugretinimas su laj ‘mokėti’ išskiriant iš pagrindinio vedinio *mbë+leu- blej negali likti. Tokie sakiniai kaip ja blej menden ‘skaityti skverbiantis kam nors į mintis’, kur taip pat galima sakyti zgjedh ‘įspėti’, atitinkamai ‘rinkti’ (vok. ‘herauslesen’), pakiša mintį, jog pirmoji blej reikšmė yra ‘rinkti’, dar anksčiau – ‘žiūrėti’. Vadinasi, galima lyginti su lie. bliñdė, la. apblendêt ‘žiūrėti’, blenst ‘stebėti, matyti’.
Šaltinis:
Çabej 1960, 60–61
Antraštė:
blindė
Reikšmė:
Salix caprea
Straipsnelis:
[E. Çabejaus (Çabej E., „Studime rreth etim. së gjuhës Shqipe I – XXVIII“ = „Исследования по этимологии албанского языка“ nuo 1960 iki 1964 m. buvo spausdinami žurnale „Buletin i Universit. Shetëror të Tiranes. Seria shkencat shogërore“. Nuo 1964 iki 1968 m. naujame žurnale „Studime filologijke“ ) nustatytos alb.-bl. izoglosos:] alb. bli ‘liepa’ – paleobalk. (Hesychijas) βλινòν· δαλóν, lie. blindė.
Šaltinis:
Нерознак 1973 (1975), 200
Antraštė:
bliñdė̃
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Orgelbrando lenkų kalbos žodyne I 86 pateiktas blindzia ‘toks gluosnis (Salix caprea)’ patvirtintų br. блíндзя egzistavimą. Pastarasis kildinamas iš lie. bliñdė̃ (SJP I 166) bei blinds ‘t. p.’ (Briukneris KZ XLVI (1914) 230). Šalia jų dar pažįstami variantai blìnda || bleñdė, blends || blùñdė (šaknis ta pati kaip ir blandýtis, la. blinda ir kt.). [Dar žr. blanda]
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 50
Antraštė:
blindė̃
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. blindzia ‘wiklina do wyrobu koszy’, br. trm. бл'iндзя yra skoliniai iš lie. blindė̃.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas