Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blyzgúoti
Straipsnelis:
La. blìgzna (-gzn- < -zgn-) ‘blindė’ (greta taip pat blīzna, blīzma [čia turbūt -m- vietoj -n- dėl dalinės asimiliacijos su b-] ir blīksne, dėl žodžio galo plg. vîksne ‘guoba’ ar Leskien A., Die Bildung der Nomina im Litauischen, 1891, 235) siejasi su lie. blyzgúoti ir blizgė́ti, kaip jau yra nurodęs Bielenstein, Die lettische Sprache, I, 1863, 279, plg. dar Persson, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, 1912, 880².
Šaltinis:
Endzelīns DI III, 397

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas