Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bõčyti
Reikšmė:
pamatyti, sužinoti, įsitikinti
Straipsnelis:
Lie. bõčyti kilęs iš le. ar br. kalbų, plg. le. baczyć ‘matyti; gerbti; svarstyti ir t. t.’, br. бáчыць ‘matyti’ = s. sl. bačiti ‘matyti, žiūrėti ir t. t.’. Etimologija aiškinama įvairiai: dėl klaidingo, antrinio skaidymo iš ob-ačiti > o-bačiti, plg. bagniti sę, badati (< o-badati < ob-adati); vediniai iš bačiti sę : br. dial. бáки ‘akys’ ir t. t. Dar tai laikoma denominatyvu iš niekur neužfiksuoto *bakъ ‘sargas, globėjas’ (< ide. *bha-); semantinė raida: ‘saugoti, prižiūrėti’ > ‘matyti, žiūrėti’. Brückneris laikė denominatyvu iš *baka ‘akis’ (vėlesnio vedinio!).
Šaltinis:
SłPr I, 174–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas