Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bradà
Straipsnelis:
S. sl. lytis brĭnije ‘purvas; dumblas’ vėl atrasta slypinti bulg. trm. brene ‘purvas’. Bernekeris šį žodį laiko esant neaiškų [85], Fasmeris čia įžvelgia kamieną *bĭrn-. S. sl. brĭnije pamatuotas f. subst. brūna, kuris, nors užfiksuotas vos vieną kartą, tačiau paremiamas slov. bŕna ‘upės dumblas’, s.-kr. brna ‘purvas’. Gal laikykime brŭna priesagos -na vediniu, besiremiančiu brĭd- (: bresti ‘bristi per upę, eiti seklia upės vieta’, prasl. brede- ir brĭde-, le. brnąć ‘klampoti per purvus, purvą bristi’)? Fraenkelis (LEW) samprotaudamas apie lie. brendù, brìsti, vedinį bradà ‘purvas; dumblas’ irgi neatkreipia dėmesio į šią etimologiją.
Šaltinis:
Вайян 1971, 84–85
Antraštė:
bradà
Straipsnelis:
žr. brasta
Šaltinis:
Holzer 1983, 333…
Antraštė:
bradà
Straipsnelis:
Iš tm. brod- / br̥d- < ide. prod- / pr̥d- paskolinta prasl. bьrnьje, s. bažn. sl. brьna ‘purvas, dumblas, mauras’, le. bardlić ‘supurvinti, suteršti’, lie. bradà ‘Kot, Schlamm’, birdà ‘nasser Kot, dünnflüssiger Brei, Mehltränke’, la. birda ‘smulkus lietus, smulkus sniegas’. Ide. pred- / prod- / pr̥d- (pord-?) taip pat glūdi žodžiuose gr. παρδακóς ‘drėgnas, šlapias’, la. purdui ‘nosies gleivės, snarglys’, toch. B. preśc(i)ye ‘purvas, mauras’; plg. Walde Pokorny II, 50. [Atsižvelgiant į mažesnį gretinamų morfemų fonemų skaičių ir į abstraktesnes reikšmes.] Sadniko ir Aitzetmüllerio (Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg, 1955, 218) vedimas iš bher- ‘šviesiai rudas’ ir Fraenkelio (40) vedimas iš lie. ber̃ti ‘streuen, ausschütten’ yra prastesnis, ne toks pagrįstas. Žr. Vasmer REW (Heidelberg) I 121. [tm. – temematų – dirbtinis nežinomos ide. kalbos, išriedėjusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabaltų ir praslavų kalboms su tokiais dėsningumais: tenuis > media; media aspirata > tenuis; , > , / ro, lo, pavadinimas.].
Šaltinis:
Holzer 1983, 342
Antraštė:
bradà
Straipsnelis:
[Aptariami baltizmai čekų kalboje.] Su lie. bradà ‘гразкi брод’, kuris kilo iš braisýti < brìsti siejamas ček. morav. broditi (koně) ‘купаць (коней)’.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 298

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas