Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bur̃kti
Straipsnelis:
Č. brčeti ‘murkti; ūžti, burgzti’, brčadlo ‘burzgimas, ūžimas’, le. burczeć, luž. a. bórčeć, luž. ž. barcaś ‘burgzti, ūžti’ etc. Bl.-sl. epochos žodis, kurį atitinka lie. bur̃kti, bur̃kia ‘burgzti, ūžti’, taip pat jaustukas bùrkt. S.-kr. daiktavardis bȓčak ‘bangų ūžesys’ ir bulg. posakis more-to se bъrka ‘jūra šėlsta’. Dėl reikšmių galima susieti su lie. posakiu: kraujas per burną burkt. Le. trm. barkać się ‘poruotis’ (kalbant apie triušius). Lie. bur̃ktis taip pat reiškia ‘poruotis’, bet kai kalbama apie avis. Tačiau, be bur̃kti-s, reikia nurodyti variantą bur̃kšti-s, bur̃škia, resp. bur̃kščia, bur̃škė, resp. bur̃kštė, kuris taip pat vartojamas sangrąžine reikšme ‘poruotis’. Greta bùrkt taip pat yra analogiškos reikšmės jaustukas bùrkšt. Pažymėsime, kad minėtų žodžių šaknis *burk- lie. kalboje taip pat turi variantą su skardžiuoju g: [126] burgti, burgia ‘trykšti srove’; burgė́ti, bùrga ‘burgzti, ūžti, trykšti’.
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas