Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùsti, bundù
Reikšmė:
nustoti miegoti
Straipsnelis:
Pragerm. BEUD-A- ‘siūlyti, suteikti, duoti, bieten’ (germ. beud-a-, tr. ‘bieten’ [‘(pa)siūlyti, (pa)vaišinti’, ‘įsakyti, liepti, pareikalauti’, ‘perduoti (sveikinimus), pakviesti’, ‘paskelbti, pranešti’, ‘(pa)sveikinti, (pa)kviesti’] : go. -biudan ‘įsakyti, liepti’, s. isl. bioða ‘siūlyti, suteikti, duoti, paruošti, pagaminti, perduoti (sveikinimus), (pa)kviesti’, s. ang. bēodan ‘siūlyti, suteikti, perduoti (sveikinimus)’, s. v. a. biotan ‘siūlyti, suteikti, duoti, įteikti, paduoti’; refl. ‘aukotis’, v. v. a., n. v. a. bieten), [108] ko gero, yra pamatuota bendra ide. veiksmažodžio šaknimi *bheudh-. Pamatinė šitos giminiškų žodžių šeimos reikšmė atrodo buvusi: ‘ką atgaivinti – suprasti, suvokti ką – atgauti sąmonę’, nors dar ide. prokalbės laikais įgavusi konkrečius atspalvius: ‘pažadinti, pabudinti – nemiegoti, budėti – pabusti’. Minėtoji šaknis dar vartojama: ‘paskelbti, pranešti – suprasti – sužinoti, patirti’ (kelt. germ. gr., s. i.), ‘ketinti, žadėti (ką daryti)’ (bl.), ‘(nu)bausti, (nu)teisti’ (= ‘pateikti susipažinti’, bl.), ‘būti atidžiam, akylam, (ap)saugoti (nuo ko) (sl., s. i.). Su čia pateiktomis reikšmėmis galime kone visas germ. veiksmažodžio reikšmes susieti; sunkiau suprasti, kaip susiformavo reikšmė ‘(pa)siūlyti, (pa)vaišinti, pateikti; galbūt šiuo atveju lemiamos reikšmės turėjo priešdėliai. Plg. avi. -bond-, Nasalpräsens; ad- ‘paskelbti, pranešti, paaiškinti’, lie. bundù, bùsti, intr. ‘nustoti miegoti’ (ir perkeltine prasme); budù, budė́ti intr. ‘saugoti, prižiūrėti ką’; baudžiù, baũsti tr. ‘skirti ar įvykdyti bausmę’, refl. ‘ketinti, žadėti’, s. baž. sl. vъz-bъnǫti ‘nubusti’ (*bhudh-no-), bъždǫ, bъděti ‘budėti’, gr. πεύθομαι ‘sužinau, patiriu’, s. i. bódhati ‘prabunda, yra dėmesingas’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 108–110
Antraštė:
bùsti, bundù
Straipsnelis:
Lie. bùsti (bundù, plg. sl. *bъdnǫti ‘prabusti’: č. dial. pro-bednót ‘t. p.’ ir kt. Vedinys iš bъděti. Utworzowe na podstawie aorystu typu skr. budhá-, gr. πυθέ-, gr. πυνθάνομαι ‘domėtis; girdėti, nutuokti, žinoti apie ką nors’.
Šaltinis:
SłPr I, 460

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas