Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bỹbis
Reikšmė:
penis
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Lie. bỹbis, la. bi̇̃bis ‘penis’. Reikia atkreipti dėmesį į reduplikaciją, nes tai gali būti vaikų kalbos padaras, kuris vėliau, kaip eufemizmas, buvo perkeltas į suaugusiųjų kalbą. Plg. gr. βά(μ)βαλον, βíλλος ‘το αἰδοῖον’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas