Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bylà
Straipsnelis:
Alb. pall, pëllás, pëllét ‘bliauti (apie asilą)’, pallmë f. ‘asilo bliovimas’, përpáll ‘viešai paskelbti’, shpall ‘paskelbti, išduoti’, shpallje f. ‘paskelbimas’ F. Blanchus raštuose: Mugire Me pāllunë, Mugitus Pāllmë, Mugitus bovis Pāllma e kaut. Nepaaiškintas (arba blogai įterptas) G. Meyerio [žodyne] 319, 320. Šie žodžiai iš lo. palam ‘viešai, visų akyse’, s. r. polyj ‘atviras’ (taip aiškino N. Joklis ir jau D. Camarda) grupės. Be to, mes čia pergrupuojame toch. pal- ‘girti, išgarsinti’ Meillet’o [Journal asiatique 1822, I, 457] ir Benveniste’o [Festschrift Hirt. Germanen und Indogermanen, II, 1936, 236] be reikalo gretinamą su lie. balsas, bylà, pr. billit ‘sakyti, kalbėti’.
Šaltinis:
Çabej 1965a, 10 (39)
Antraštė:
bylà
Straipsnelis:
Toch. AB päl-, pāl- ‘girti’ su formomis: A praes. med. pällānträ, inf. pällātsi, part. praet. pāplu, praet. med. pālant; B praes. med. pällantär, opt. med. pāloymar, part. praet. papālau, praet. med. pālatai-ne. Jau Meillet’as, Journal asiatique 1911, XVII, 457, pagrįstai sugretino šį veiksmažodį su pr. billīt ‘sakyti, kalbėti’, lie. býla, bylóti ‘kalbėti’, la. bilst ‘sakyti, kalbėti’ etc., taip pat su s. isl. belja ‘riaumoti’ < ide. *bhel-. Toch. AB päl- formoje päll- < *päln- (Pedersen, Tocharisch, 1941, 169) kilo iš ide. *bhl̥- (iš pradžių) prezensas su *-na-. O AB päl- gali reprezentuoti tik ide. *bhōl-. Plg. taip pat A päṣt- ‘vadinti, šaukti (?)’ ir B ploryai ‘skambantis daiktas’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 356
Antraštė:
bylà
Straipsnelis:
Toch. B ploryal (acc. sg.) su nom. pl. ploryañ reiškia ‘skambantį, aidintį instrumentą’. Šis žodis, kurio -ory- randame B žodyje tsrorye ‘pradžia, atidarymas’ (plg. AB tsär- ‘atsiskirti ’) bei B pryorye ‘jungas’ (pastarasis žodis galėjo būti -ory- išeities taškas), man atrodo, primena toch. (AB) päl- ‘girti’ < ide. *bhel- su lie. bylà, s. isl. belja ‘riaumoti’ ir t. t. bei taip pat su anglosaksų belle, ang. bell, v. v. ž. belle ‘skambutis’ (germ. ll aiškinimas čia neturi jokios reikšmės), kurie semantiškai geriau atitinka toch. B ploryai. Žodžio ploryai pl- reikia kildinti iš ide. *bhel- arba *bhₑl-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 379
Antraštė:
bylà
Straipsnelis:
Pr. billīsna ‘byla’ yra veiksmažodinis vedinys (žr. billit), sudarytas su priesaga -sna, plg. lie. bylà ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas