Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cipénti
Straipsnelis:
Lie. cipénti su vok. zippeln : zippern ‘bidzenti’, v.v.a. zippeltrit ‘bidzenimas’ to paties tipo kaip sl. *cipati ‘nerangiai vaikščioti mažais žingsniais’ : slov. cípati ‘nerangiai vaikščioti’, r. dial. цы́пать ‘vaikščioti ant pirštų galų’. Nereikia išleisti iš akių ryšio su ide. *stē̆ip-, *stī̆p-, plg. lie. stiepinti(s), stiẽpti.
Šaltinis:
SłPr II, 90
Antraštė:
cipénti
Reikšmė:
iсцi, дробненька перабiраючы нагамi
Straipsnelis:
[Aptariami baltizmai čekų kalboje.] Su lie. cipénti ‘iсцi, дробненька перабiраючы нагамi’, traukiamo į cỹpti lizdą, siejama ček. trm. cibat‘, cibrat‘ ‘дробненька тупаць, iсцi дробным крокам’, slov. cipati ‘iсцi цяжкiм крокам’.
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 298
Antraštė:
cipénti
Reikšmė:
семенить; пищать; созывать (цыплят)
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės.] Prasl. *cipati,*cipajo̧ ʻсеменить, ходить на цыпочках, ходить неловкоʼ atstatoma remiantis slov. cípati ʻнеловко, тяжело ходитьʼ, rus. tarm. цы́па́ть ʻходить на цыпочкахʼ ir daugelio artimų slavų faktų. Iš čia derivatas *cipъkу ʻцыпочкиʼ > rus. (pasen.) цы́пки ir kt. Šios prasl. leksemos apibrėžiamos kaip deskriptyviosios (onomatopėjinės) ir gretinamos su lie. cipénti ʻсеменитьʼ, vok. zippeln, zippern (ibidem). Šiuos faktus galima praplėsti lie. tipénti ʻсеменитьʼ, la. tipât, tipinât ʻсеменить, неуверенно идтиʼ. Tačiau onomatopėjišką etimologiją griauna baltų faktai, kurie yra ide. *stēip- / *stip- ʻкол, палка; оцепенениеʼ refleksai (plg. la. stypénti ʻсеменить; цепенетьʼ, lie. stỹpinti ʻидти на цыпочкахʼ, la. stipata ʻприхрамываниеʼ), siūlantys nedeskriptyvinį aiškinimą. Pagal SP alternatyvią etimologiją, *cipati gali kilti iš tos pačios šaknies, kas patvirtinama *cipati palyginimais su lie. stiẽpinti ʻвытягиватьʼ, stiẽpintis ʻвставать на цыпочки, вытягиватьсяʼ, stìpti (stim̃pa) ʻцепенеть, околевать, умирать, вытягиватьсяʼ. Tai leidžia galvoti, kad ide. *stēip- / *stīp- refleksai galėjo tapti „papildomu“ bl.-sl. šaltiniu, panašiu į sl. *cipati. Šaknies varianto *stēib(h)- / *stīb(h)- buvimas leidžia išplėsti galimas *cipati paraleles, plg. lie. stỹbti ʻрасти вверх, вытягиватьсяʼ, stiẽbti ʻрасти вверхʼ, stiẽbtis ʻстоять на цыпочкахʼ, la. stibât ʻидти оцепеневшими ногами…ʼ, stibinât ʻбыстро семенитьʼ, cibât ʻнеуклюже идтиʼ, cibinât ʻизящно идтиʼ. Šalia šių faktų tampa aiškesni rus. tarm. цыбу́ля ʻдлинная ногаʼ, bulg. tarm. цыбáлка ʻстебельʼ (plg. lie. stibýna ʻголеньʼ) ir kt. Taip pat plg. slov. cíbel, cíblik ʻpenisʼ, s. č. cíbek ʻфига, кукушкаʼ ir kt., atsiradę iš *stib- ir gretintinas su lie. stíebas ʻстебельʼ, stíebras ʻt. p.ʼ, stìbis ʻmembrum virileʼ, plg. rus. стéбель, ir greičiausiai *stьpь ʻспина, возвышенностиʼ > rus. степь (rus. степь sugretinimas su lie. stiẽpti neprieštarauja степь : стéбель sugretinimui). Taip pat šalia prasl. *cip- yra ir SP neaptartas *cib-. Kadangi *cipati ir jo atitikmenys nurodo tęstumą ir laibumą (plg. lie. stỹpinti ʻделать нечто длинное и тонкоеʼ), galima pateikti ir antrinius atitikmenis, plg. lie. cypùs ʻвизгливый, тонкийʼ, cỹpti (= čỹpti) ʻкричать тонким голосомʼ. Šie žodžiai susiję su ištiktukais, reiškiančiais viščiukų ir kitų paukštelių garsą, plg. lie. cìp cìp, la. cip cip ʻмежд. для подзывания циплятʼ, cipùlis (= čypulas, čypulùkas) ʻтолько что вылупившийся цыпленокʼ, cipénti ʻпищать; созывать (цыплят)ʼ, la. cipatas, cipas ʻцыплятаʼ šalia la. tib tib ʻцып-цыпʼ, tiba, tibin̡a ʻкурица, курочкаʼ, tipulis ʻцыпленокʼ. SP rekonstruoja prasl. *cipъ! ʻцып-цыпʼ, *cipa ʻцыпленокʼ ir kt. Matyti, kad nurodytuose baltų žodžiuose yra variantai su -b- vietoj -p-: la. (vaikų klb.) ciba ʻкурицаʼ, cib cib! ʻцып-цыпʼ. Čia dera lie. cibà ʻкозаʼ, cìbė ʻt. p.ʼ. Šiuo atveju šalia sl. *cip- tenka pripažinti ir variantą *cib-, tiksliau *ciba, plg. rus. tarm. цы́ба ʻподзывание козы…ʼ, le. ciba ʻсопляʼ šalia slovn. cîba ʻкурицаʼ ir kt. La. cipât, cipuot ʻидтиʼ, artimi pateiktiems „ištiktukams“ ir kartu nurodo ypatingą eisenos būdą ir susiję su lie. stỹpinti ir kt., gretintinų su sl. *cipъ cipъ!, *cipъky ʻцыпочкиʼ * cipa ʻцыпленок; курицаʼ ir kt. Taigi matant lie. cipénti, typénti, stypénti ir dibénti, la. cipât, cibât, tipât, stibât ir dipât bei jų ryšį su *cipati, verta paminėti nepakankamai aiškius prasl. *dybati ʻходить медленно, на цыпочках, красться; торчатьʼ (ukr. диб, диб-диб ʻмежд. обозначающие переступание ногʼ siejasi su lie. dìbt ʻмежд. для реких шаговʼ, dyb ʻмежд. для широких шаговʼ ir kt.), *dyba ʻжердь, палка, кол, дыбаʼ, kurie turi šakninį -y- (lyginant sl. *dybati ir lie. dibénti reikia turėti omenyje interferenciją lie. dybà ʻдыбаʼ < le. dyba). Taigi baltiškosios paralelės leidžia patikimai tvirtinti, kad *dyba yra denominatyvas iš *dybati, plg. lie. stỹpas : stỹpinti; stíebas : stíebti.
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas