Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėti (demi, desi, dedu, dedi)
Straipsnelis:
S. lie. raštuose randama atematinė paradigma demi, desi ir t. t. yra paveldėta iš ide. *dhe-dhə- > baltų ded-. Dėl fonologinių priežasčių -d- išnyko prieš priebalsį. Kamieno *ded- (dedu, dedi) tematizacija buvo įmanoma tik tuo atveju, jeigu esamojo laiko paradigma turėjo formas, kuriose buvo išlaikyta -d-. Vienintelė forma, turinti šį kamieną iš ide. laikų, yra veikiamasis dalyvis. Ide. *dhe-dhə-ont- reguliariai virto baltų dedant-. Tematinė fleksija ded-a pasidaryta analogiškai pagal šio dalyvio kamieną.
Šaltinis:
Bammesberger 1983a, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas