Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėti, demì
Straipsnelis:
S. ide. dialektuose veiksmažodis *dheH- visiškai lygiagretus veiksmažodžiui *doH-. S. het. teḫḫe – veiksmažodis tiksliai to paties morfologinio tipo kaip ir daḫḫe. S. lie. atematiniai veiksmažodiai su -mi morfologiškai yra į juos panašūs. Atematinis veiksmažodis su -mi demì užfiksuotas daugelyje s. lie. tekstų: 1 sg. demi, išdemi, nusidemi ir kt., 2 sg. desies (Bretkūnas), 3 dest, indest, padest(i) ir kt. [139]. S. lie. veiksmažodis yra baritoninis (nussidêst, part. nudêdąs Daukša, Stang 1966, 451; Senn 1966, 292); plg. la. dêju šalia la. dêju, dêt su kitos akcentinės paradigmos įtaka. Slavų kalbose veiksmažodžio *dějǫ morfologinis tipas sudaro opoziciją *děmь ‘kalbu’ tipui.
Šaltinis:
Иванов 1981, 139–140

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas