Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
Alb. dëllinjë, dullinjë f. ‘kadagys’. N. Joklis ir M. Fasmeris jį susiejo su lie. dúlis, lo. fuligo ‘suodžiai’, gr. φολός ‘purvas’ ir t. t. Buzuku raštuose dëllinë.
Šaltinis:
Çabej 1961b, 54, 73
Antraštė:
dū́lis
Reikšmė:
rūkas, dūmai; dulkės
Straipsnelis:
Lo. fūlīgō, -inis f. ‘suodžiai’ remiasi atitinkamo lie. žodžio dū́lis, -io m., resp. dū́lė f. ‘rūkas, dūmai; dulkės’ transformacija. Morfemai -igō įtakos turėjo calīgō, -inis ‘juodi dūmai; nepermatomas bei juodas debesis ar rūkas’.
Šaltinis:
Otrębski 1951a, 48
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
Žodžio pradžios ide. *d-, *dh- albanų kalboje dažniausiai reprezentuojami d-, rečiau tarpdantiniu spirantu dh- (= đ-). Tačiau tuose pačiuose skirtingų albanų k. tarmių žodžiuose turime paliudytus d- ir dh- (iš ide. *d-, *dh-) svyravimus. Alb. dëllënje f., dëllenjë, dullenjë, šiaurės gegų dllî f. ‘kadagys’ ir tuo pačiu dhëllënjë ‘kadagys’, lie. dū́lis, dùlkė, skr. dhūlikā f. ‘rūkas, migla’ (plg. Jokl [...]).
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 241
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
S.-kr. тоња, slov. tȃnja ‘drėgni garai, rūkas, rasa, kurie kenkia pasėliams’ gali būti išvesti iš reikšmės ‘oro srautas, dvelkimas’, plg. lie. dū́lis ‘rūkas, garai’ < ide. *dhū̆- ‘pūsti’ (Поповић И. Неко мисо прилога речнику нашег језика. «Наш језик» II, 1951, 219).
Šaltinis:
Меркулова 1975 (1977), 55
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
Pr. dulsis ‘kaištis’ Machek Lfil 51, 1924, 134 laikė skoliniu iš le. dłuż, kuris kaip ir kiti slavų atitikmenys yra iš prasl. *dъlžь, reiškusio lentą, kuria uždengiama drevės anga. Rusų k. žodžiai: должь ‘drevės (avilio) anga’, должéц, дóлжик, должи́на ir kt. rodo ryšį su дóлгий. Daugelis šios šaknies žodžių reiškia kaištį ir pan. Dėl to nurodoma sąsaja ir su r. дýль ‘drevė’, ‘medžio gabalas’, дýлька ‘medžio kamblys’ ir t. t., taip pat lie. dū́lis, dùlti, dūlė́ti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 388–389
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereich des Albanischen, 1923, 191: alb. dullî, dëllënjë gretino su lie. dūlis.
Šaltinis:
Ölberg 1968, 219
Antraštė:
dulis
Reikšmė:
Räuchermasse zum Fortreiben der Bienen
Straipsnelis:
Lie. dulis ‘Räuchermasse zum Fortreiben der Bienen’ padeda nušviesti lo. fuligo (ir netiesiogiai gr. αἴθαλος).
Šaltinis:
Solta 1970, 74
Antraštė:
dū́lis
Reikšmė:
migla
Straipsnelis:
Lo. fūmus ‘dūmas’ : fūmidus ‘dūminas, aprūkęs’ : fūlīgo ‘suodžiai’. […] darinys lo. fūlīgō ‘suodžiai’ turi išorinių paralelių (skr. dhūli f. ‘dulkės’, v. air. dūil ‘troškimas’ (dėl reikšmės plg. θυμóς ‘troškimas, [145] noras’), lie. dū́lis ‘migla’ < *dhuh₂li-), tuo tarpu lo. ūlīgō neturi jokių paralelių.
Šaltinis:
Weiss 1994 (1995), 144t.
Antraštė:
dū́lis
Straipsnelis:
žr. dūlėti
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 57
Antraštė:
dū́lis
Reikšmė:
smoke-screen (used in beekeeping)
Straipsnelis:
Gr. θύελλα ‘strong gust, wind-storm, whirlwind’, θυηλή ‘burnt-offering’ ir kt. gali būti interpretuojami kaip histerokinetinio l kamieno refleksai: *dʰuh₂-ḗl, *dʰuh₂-él-, *dʰuh₂-l-´. Silpnasis kamienas *dʰuh₂-l-´, ko gero, sietinas ir su l vediniu (i kamieno, bet galbūt susiformavusiu iš vienaskaitos lokatyvo), plačiai paplitusiu kaip *dʰuh₂-li- ‘ashes, soot’: skr. dhūli- / dhūlī- ‘dust, soil, powder’, lo. fūlīgō ‘soot’, lie. dū́lis ‘smoke-screen (used in beekeeping)’.
Šaltinis:
Vine 2008, 15
Antraštė:
dū́lis, dūlỹs
Reikšmė:
туман, омпраченный парами воздух; газ; густой дым…
Straipsnelis:
[Aptariama bl. *kurti ir sl. *kuriti neatitikimo problematika.] Lie. dū́lis, dūlỹs ʻтуман, омраченный парами воздух; газ; густой дым…ʼ, la. dũlis ʻдымарьʼ, lo. fūlīgō ʻсажаʼ (<*dhūlī), lie. dūlė́ti (-ė́ja, dū̃la, dū̃li) ʻтлеть, истлевать, трухляветь, гнить, загнивать…ʼ, dūliúoti (-iúoja) ʻдымиться, куриться; окуривать, подкуривать (пчел)ʼ, la. dũlêt (-ẽju) ʻокуривать, подкуривать (пчел); тлеть, дымитьсяʼ yra iš šaknies *dul- / *dūl-, iš kurios su plėtikliu -k- atsirado lie. dùlkė ʻпыльʼ, susijusi abliautu su lie. dvel̃kti (-ia) ʻдутьʼ, la. dul̡k̡e ʻмелкие частички соломы или мякины; отбросы льнаʼ, dgs. dul̡k̡es ʻмуть, осадокʼ, kuris yra laikomas skoliniu iš lietuvių. žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 272
Antraštė:
dū́lis
Reikšmė:
гнилушка для подкуривания пчел
Straipsnelis:
žr. perdūlėti
Šaltinis:
Веренич 1989, 199–200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas