Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dabar
Straipsnelis:
Iš ide. k. žodžių, reiškiančių ‘dabar’, išsiskiria didelė veldinių grupė, susijusi su ide. žodžiu, reiškiančiu ‘naujas’. Kiti žodžiai vienaip ar kitaip susiję su žodžiu, reiškiančiu ‘laikas, metas’. Lie. dabar etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 963
Antraštė:
dabar̃
Straipsnelis:
[Verti dėmesio kai kurie paskutinieji E. Fraenkelio straipsniai:] Svarstoma apie lie. dabar̃ ryšium su sl. doba (Fraenkel E., Zu den idg. Zeitausdrücken, ZfslPh 1958, XXVI, 339–351).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 251
Antraštė:
dabar̃, dãbar
Reikšmė:
dabar, dar
Straipsnelis:
Pr. dabber ‘dar’ artimiausias atitikmuo – lie. dabar̃ ir ypač dãbar ‘dar’, taip pat plg. dár ir išvestinius: dabaraĩ, dabãrais, dabarčià, dabartìs ir kt. Šio žodžio šaknį galima sieti su *dab- ir su sl. *dobr- ‘geras’ (= *‘tinkamas’); turint dabber, dabar: lie. dabnùs ir pan., rekonstruojama bl. *dab-r- : *dab-n- (šalia sl. *dob-r- : */po-, , u-/dob-ьn-). Yra neginčijami ryšiai tarp dviejų porų narių: dabber, dabardabà ir dobrъdoba. Atkreiptinas dėmesys į tuos atvejus, kurie išlaikę seną reikšmę *dob-, *dobr- – ‘tinkamas’, ‘atitinkamas’ (plg. go. gadaban, gadobs), taip pat s. sl. БЕЗДОБЬ. Čia priskiriami ir tie, kurie turi reikšmes, susijusias su stiprinimu, pabrėžimu, modalumu ir t. t. Plg. r. dial. добрó ‘iš tiesų’, ‘tiksliai’ ir kt. Šitaip lie. dabar̃ galima suprasti kaip ‘atitinkantį tam tikrą laiką’, o sl. dobr- – kaip ‘atitinkantį’ ir t. t. ne vien siejant su laiku).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 281–284
Antraštė:
dãbar
Reikšmė:
dar
Straipsnelis:
Pr. dabber (daber) 29₁₃₃ ‘dar’ : lie. dãbar ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 193
Antraštė:
dabar̃
Straipsnelis:
Šis žodis yra kilęs iš *da-ba-r (Hermann 1926, 352): da- yra paliudytas reikšme ‘ir’ senuosiuose tekstuose; -ba- žinomas iš arba, juoba.
Šaltinis:
Ostrowski 2008, 466
Antraštė:
dabar̃
Straipsnelis:
Lie. dar senuosiuose raštuose XVI – XVII a. yra labai retas. Tai reiškia, kad dar atsirado vėliau iš dabar̃. E. Hermannas (1926, 352) aiškina dabar̃ kaip trijų elementų susiliejimo rezultatą: *da-ba-r. Lie. *da-ba (plg. sl. i-bo) buvo išplėstas -r-.
Šaltinis:
Ostrowski 2009a, 63–64
Antraštė:
dabar̃
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] dar̃ < dabar̃ […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas