Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dalýti
Straipsnelis:
Pr. dellieis ‘dalyti’ artimiausiai siejasi su lie. dalýti, la. dalît, r. дóлить, taip pat plg. s. i. dā̆láyati, dálati (dala-), alb. dallój, lo. dolāre, v. v. ž. tol, tolle ‘šakės galas’ ir pan. (žr. Pokorny IEW, 194–196).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 328
Antraštė:
dalýti
Straipsnelis:
Go. dails, s. sl. dêlъ ‘dalis’ ir t. t. nederėtų gretinti su lie. dalýti, la. dalît (kurie susiję su sl. *dolja ‘dalis’, lo. dolāre ‘aptašyti, apdirbti’ ir t. t.).
Šaltinis:
Urbutis 1964, 263
Antraštė:
dalýti
Straipsnelis:
Lie. dalýti, la. dalît : delît – tikslūs baltiški atliepiniai šalia sl. *doliti šiaurės sl. ‘dalyti; nugalėti, įveikti ką nors; įkyrėti, atsibosti’ : le. dial. dolić się, dólić się ‘sektis, gerai klotis’, r. pasen. доли́ть, дóлить ‘ką nors įveikti, valdyti’ (dial. ‘atsibosti, įkyrėti’). Tai denominatyvai iš sl. *dol’a, dola. Slaviškų žodžių pirminė reikšmė ‘turėti dalią’ > ‘susitvardyti’ > ‘nugalėti, įveikti su vargu’. Baudouinas de Courtenay [...] rekonstravo sl. *dol’a ir reikšmę ‘jėga’ ir lygino su r. о-си́л-ить ‘nugalėti’.
Šaltinis:
SłPr IV, 63 [54]
Antraštė:
dalýti
Straipsnelis:
Pr. dellieis 55₂₆ (stes dellieis stesmu ‘kuris dalina su juo!’) : lie. dalýti, la. dalît, r. доля, skr. dala-m ‘dalis’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 180.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas