Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dešimterì, dešim̃terios
Straipsnelis:
Lie. dešimterì m., dešim̃terios f. – tikslus atliepinys šalia sl. *desęterъ ‘t. p.’ (s. le. XIV–XVI a. dziesięcor gen. dziesięciora ‘t. p., dešimteriopas; sudarytas iš dešimties lygių dalių’, slov. ret. desetȇr -ra -ro ‘dešimteriopas’, s.-kr. dȅseteri -re -ra pl. ‘dešimt’, bažn. ДЕСѦТЕРЪ ‘decem’, r. bažn. ДЕСѦТЕРЪ ‘t. p.’, r. (Dalio žodyne) дéсятеры pl. ‘t. p.’: десятеры люди) bei vak. ir piet. sl. *desętorъ: luž. dźesatory ‘dešimteriopas’, s.-kr. dȅsetori -re -ra pl. ‘dešimt’. Visi padaryti iš sl. *desętь. Apie šio tipo būdvardinius kuopinius skaitvardžius žr. Otrębski GL II 148; IV 172–173.
Šaltinis:
SłPr III, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas