Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dešimtìs
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Baltų k. turime perdirbtą ide. *dem̥ (lo. decem, s. i. dáśa-) : lie. dešimtìs, -iẽs f., paprastai nelinksniuojamas dẽšimt (≤ acc. sg. dēšimt-ī); la. desmit [239] (≤ desimt), sen. desmits, pr. dessimpts su antriniu -p-. Šios formos kartu su s. sl. desętъ reprezentuoja -i- kamieną (pagal daiktavardį *dem̥-t- ‘dešimtis’). Seną priebalsinį kamieną išlaikė lie. gen. pl. dešimtų.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239–240
Antraštė:
dešimtìs
Straipsnelis:
Skaitmuo ‘10’ ide. prokalbėje buvo nelinksniuojamas žodis su archetipu *dék̑m̥, plg. gr. δέκα, lo. decem, skr. daśa, arm. tasn ir kt. Lie. dešimtìs, pr. dessimpts, la. desmit < desimt (la. dial. desimt), s. sl. ДЕСѦТЬ taip pat yra iš ide. *dek̑m̥, tik su determinatyvu -t-, kuris yra vėlesnių laikų padarinys.
Šaltinis:
Мажюлис 1956 , 54
Antraštė:
dešimtìs
Straipsnelis:
Pr. dessempts ‘dešimt’ artimiausiai siejasi su lie. dešimtìs, dẽšimts, dešim̃ts, dẽšimt, dešim̃s ir kt., la. desmit, desmits. taip pat su sl. *desętь, plg. s. sl. ДЕСѦТЬ, le. dziesięć, r. дéсять ir t. t.; alb. dhjétë. Visos šios formos kilusios iš ide. *dem̥-ti- (ape problemą žr. Meillet MSL 16, 1910, 68 ir kt.) ir prieštarauja ide. *de-m̥ tęsiniams: s. i. daśa, av. dasa, arm. tasn ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 332–333
Antraštė:
dešimtìs
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kai lie. š, sl. s < *: lie. dešimtìs, la. desimt[s], pr. dessimpts, prasl. *desętь.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas