Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délnas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Baltų-slavų pavadinimas: *dēl-na, lie. délna(s), la. delna greta *dōl-ni : s. sl. dlanь, le. dloń, tačiau tolimesni etimologiniai ryšiai yra neaiškūs. Plg. s. i. talam ‘lyguma; delnas; padas’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 222
Antraštė:
delnas
Reikšmė:
patikimas, tikras, vertas
Straipsnelis:
Lie. delnas ‘patikimas, tikras, vertas’ < le. dzielny ‘gerai susitvarkantis; geras, energingas; galintis (su kuo nors) susidoroti, (ką nors) įveikti’ : sl. *dělьnъ ‘darbštus, gerai dirbantis; darbinis; operatorius’, bažn. ДѢЛЬНЪ ‘gabus, galintis atlikti žygdarbį; veiklus; zdatny do czynu’, r. дельный ‘mėgstantis darbą, darbštus, gabus, tinkamas (kam nors); galintis (ką nors) pabaigti, išbaigti; zdatny do obróbki’.
Šaltinis:
SłPr III, 152
Antraštė:
délnas
Reikšmė:
plaštaka
Straipsnelis:
[Aps, Lz, Ram, Rdn] šnektose plãštakai reikšti vartojamas tik vertinys iš br. далóнь [‘… plaštaka, delnas’] – délnas].
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 189
Antraštė:
délnas
Straipsnelis:
[Slavų i-kamieno daiktavardžiai, priklausantys akcentinei paradigmai a, yra linkę pereiti į akcentinę paradigmą c.] Sl. *dőlnь AP a ‘palm’: kr. dlȁn, vns. kilm. dlȁna (o-kam.), s. ru. AP A, slvn. dlàn, vns. kilm. dlanȋ, č. dlaň (AP c). Dėl akūto plg. lie. délnas, trm. dálna, la. dȩl̃na.
Šaltinis:
Kapović 2009, 239

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas