Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
délnas, délna
Straipsnelis:
Indoeuropietiškų šaknų formų *dher- : *dnen- pagrindu buvo sudaryti: gr. θέναρ, -αρος n. ‘plokščia ranka; kojos padas’ ir germ. *denara- iš kurio kilęs (s. v. a.) tenar resp. *denarō-, iš kurio kilęs (s. v. a.) tenra f. ‘plokščia ranka’. Greta šaknies *dher- egzistavo variantas *dhel-, turintis reikšmę ‘plokščias, platus’, su kuriuo tiesiogiai susijęs ir *dhel-; iš čia kildinami baltų-slavų žodžiai, turintys reikšmes ‘plokščia ranka’ : lie. délnas m., dial. délna f.; sl. dolnь f., iš kurio vestini s. sl. dlanь, le. dłon.
Šaltinis:
Otrębski 1967d, 231
Antraštė:
délnas, délna
Straipsnelis:
Lie. délnas, délna (Juškos dial. dálna), la. dȩl̃na ‘t. p.’ – aiškus baltų kalbų atliepinys šalia sl. *dolnь f. ‘interior, media pars palmae; vola; palma; palmus’ : slov. dlàn (dial. glȃn) ‘interior, media pars palmae; vola’, le. nuo XV a. dłoń (s. le. dłóń nom. sg.) ‘interior, media pars palmae; palma’, s. r. XVI–XVII a. ДОЛОНЬ f. ‘palma’, r. bažn. ДЛАНЬ, r. psn. ir dial. долóнь, nuo XVIII a. ладонь ‘delnas, vola’, br. далонь, dial. далóня ‘t. p.’. Trautmann BSW 51 rekonstravo baltų-slavų *dēlnā- : dōlni- ‘delnas’. Tolesnė etimologija neaiški. Galbūt yra vediniai iš ide. *dhel-, *dhol- ‘skliautas, įdubimas’. Dažna frazeologija lyg ir nurodytų pirminę reikšmę ‘lygus’, plg. č. rovina jako dlaň, s.-kr. ravno kao dlan; ukr. рівний як долоня. Būtent dėl tokios pirminės reikšmės plg. delno pavadinimus kitose ide. kalbose: vok. Handfläche (: flach ‘plokščias’), gr. θέναρ ‘vidinė delno pusė’ (= s. v. a. tenar m., tenra f. ‘Handfläche’) < ide. *dhen- ‘delno, žemės plokštuma, plokščia lenta’, o taip pat gr. παλάμη (=lo. palma, s. v. a. folna, s. air. lām) -m- ide. vedinys iš išnykusio veiksmažodžio reikšme ‘išdėlioti, ištempti’ (su kita priesaga pvz. gr. παλαστή ‘delnas kaip ilgio vienetas’, πέλαγος ‘jūra’), žr. Schrader RIA I 637; Pokorny IEW 249; Frish GEW I 661–662, II 466. Ryšys su lie. dìlti, delù (: dìlti, dylù : dìlstu) neįtikinamas (Walde Hofmann I, 365, Skok ER I 417).
Šaltinis:
SłPr IV, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas