Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dérgėti, dergė́ti
Straipsnelis:
Pr. derge ‘neapkęsti’ tiksliausiai atitinka lie. dérgėti, dergė́ti, dérgti, der̃gti, dergemas, dergė́tuvas, dergė́tuvė (su -o-: dárgà, dárgana), dargùs, dìrgti ir pan.; la. der̂dzêtiês ‘plūstis’, ‘bartis’, dergtiês; s. r. падорога ‘blogas oras’, slov. sọ́draga, sodrag, sódrga ir t. t. Lie. sudìrgti verčia atkreipti dėmesį į r. судорóжица, су́дорога ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 331

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas