Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dérgti, dérgia
Straipsnelis:
Toch. A tärkär, B tarkär ‘debesis’ su formomis: A instr. sg. tärkäryo, nom.-acc. pl. tärkrunt, instr. pl. tärkräntuyo, B abl. sg. tärkarmeṃ, nom.-acc. pl. tärkarwa, A būdv. vedinys *tärkrum junginyje sne tärkrumänt. Šį žodį reikia gretinti su lie. dérgia, dárgana, dárga, anglosaksų deorc ‘tamsios spalvos’ > dab. ang. dark ‘tamsus’ ir t. t. (Frisk, Indogermanica [Göterborgs Högskolas Årsskrift 44, 1: 1938] 24 t.; Schneider, KZ 1939, LXVI, 251). Toch. A tärkär, B tarkär kilo iš ide. *dhr̥gru-, *-ru kamienas (plg. A kursär ‘atstumas, transporto priemonė’), kurio žodžio galo *-u- vienaskaitoje išnyko (A tärkäryo, tärkräntuyo, B tärkarmeṃ buvo padaryti iš pakitusios nominatyvo formos), o žodžio viduryje elementas *-u- išliko [503] A formoje tärkrunt (pl. forma kaip A ākruntākär ‘ašara’ < ide. *aru), A *tärkrum (geras konkretus A priesagos -um atsiradimo pavyzdys) ir B tärkarwa. Aišku, kad A tärkär, B tarkär neturi nieko bendro su AB veiksmažodžiu tärk- ‘išlaisvinti, paleisti į laisvę ir t. t.’ (atsargiai leidinyje Toch. Gr. 1931, 6).
Šaltinis:
Windekens 1976, 503–504

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas