Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìdelis
Straipsnelis:
žr. didis
Šaltinis:
Mažiulis 1984a, 81
Antraštė:
dìdelis
Straipsnelis:
žr. didis
Šaltinis:
Buck 1949, 879
Antraštė:
dìdelis
Straipsnelis:
žr. didis
Šaltinis:
Urbutis 1986a, 71
Antraštė:
dìdelis
Straipsnelis:
Bl. deminutyvai su *-l-, matyt, yra kilę iš tokių augmentinių darinių kaip lie. dìdelis : dìdis ‘big’ (W. Schulze, Kleine Schriften, Göttingen, 1966, 75–79). O šie savo ruožtu galėjo kilti iš heteroklitinių linksniavimo formų, paliudytų gr. μεγάλο- ir lo. magnus ‘didelis’ (‘big’), het. ḫaštai ir ḫaštal ‘kaulas’ (‘bone’). (Benveniste E., Origines de la formation des noms en indoeuropéen, Paris, 1935; V. Ivanov, Obščeindoevropejskaja, praslavjanskaja i anatolijskaja jazykovyje sistemy, Moskva, 1965, 49).
Šaltinis:
Ambrazas 1993, 54
Antraštė:
didelis
Straipsnelis:
Kilnojimo, aukštyn kėlimo, aukavimo reikšmė, būdinga šios šeimos (lie. déinauti ir kt.) žodžiams – dar plg. la. dīžļât ‘trypti, kiloti (kojas)’ [ir kt.], – leidžia šičia minėti ne tik didžiavimosi (t. y. savęs iškėlimo) reikšmės la. dàiņuôtiês² ‘didžiuotis, girtis, pūstis, pasipūtus vaikštinėti’, izdĩžâtiês ‘išdidžiai sukiotis, puikauti, didžiuotis’ [ir kt.], bet, labai galimas dalykas, kartu ir didumo reikšmės la. dižs, dideļš, lie. dìdelis, -ė, dìdis, -ė (tad reikšmę ‘didelis’ čia reikėtų etimologiškai suprasti ‘aukštyn iškeltas, iškilus, pakilas’) [1 išn.: Apie tai žr. B. Jēgers, Commentationes Balticae IV/V (1958) 49–53.].
Šaltinis:
Urbutis 1972c, 122
Antraštė:
dìdelė
Straipsnelis:
žr. vilkė
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324–325
Antraštė:
dìdelis
Straipsnelis:
Hinzė gretina pamarėnų ǯïžąga, ǯïžǫga ‘Riese’ su rytų baltų did- šaknies žodžiais lie. dìdelis, didžiuõklis, la. trm. didelis. Rekonstruojama pradinė forma bl.-sl. *did-ęga ‘didelis vyras, milžinas’, artima lie. būdv. didìnga. Vis dėlto, pateiktos lenkų tarmių žodžių paralelės nėra patikimos – le. trm. dzidoń ‘aukštas, liesas vyras’, dzidula ‘aukšta ir liesa moteris’ gali būti ir lituanizmai.
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2001, 145

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas