Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìrbti, -a, -o
Reikšmė:
veikti, gaminti, daryti
Straipsnelis:
Pragerm. DERB-A- (/-f-) ‘rūpintis, mühen sich’ (s. ang. deorfan ‘dirbti, rūpintis, būti pavojuje, prapulti, pražūti’ – kitose germ. kalbose prastai paliudytas) lygintinas su lie. dirbu, dìrbti ‘veikti, gaminti, daryti’ [154]. Toliau sietinas su *dherə- ‘daryti, veikti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 154–155
Antraštė:
dìrbti, -a, -o
Straipsnelis:
Reikšmę ‘dirbti’ gana pagrįstai galima kildinti iš konkretesnės ‘austi (pinti)’. Tai patvirtina ir O. N. Trubačiovas (Трубачев О. Н., Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции), Москва, 1966, 246): lie. dìrbti, dirbu, dárbas yra neabejotinai kilę iš ide. veiksmažodžio-daiktavardžio poros *dr̥bh- : dorbho- ‘pinti, vyti’.
Šaltinis:
Петлева 1975 (1977), 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas