Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dõšyti
Reikšmė:
pasiutusiam, dūkstančiam, šėlstančiam tapti, darytis
Straipsnelis:
E. Fraenkelis (LEW) s. v. dõšyti ‘pasiutusiam, dūkstančiam, šėlstančiam tapti, darytis’ rašo: „Tai galbūt skirtina tai pačiai šakniai, slypinčiai s. sl. daviti ‘sticken, smaugti’“. Žodyno autorius spėja, jog pastarasis žodis galbūt giminiškas su go. afdauiþs, diwans. E. Fraenkelio nuomone, lie. dõšyti kilęs iš *dhā(u)ḱ-. Šitokia teorija [354] suponuoja, pirma, esant balsių kaitą a : e (plg. go. diwans su e-laipsniu), toks dalykas ide. kalboms kažin ar priimtinas; antra, verčia manyti vykus ilgojo diftongo, esančio ne žodžio gale, supaprastėjimą – tai irgi abejotina. Žodžių reikšmės ryškiai skiriasi, ir todėl čia išdėstyti dalykai neatrodo patrauklūs.
Šaltinis:
Stang 1956, 353–354

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas