Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drãlas
Reikšmė:
peštukas, mušeika
Straipsnelis:
R. dial. дрóля ‘mielasis, mylimasis’ A. Košelevas (А. Кошелев, Език и литератyра 1964, XIX, I, 77–79) pagrįstai sieja su r. драть. Prie A. Košelevo pateiktų pietų sl. atitikmenų norime pridėti bulg. дрṓля ‘susivėlus, nuskurus, atsisegiojus moteris’, дрóл’ом ‘tas pats (apie vyrą)’, plg. s.-kr. дрóља ‘niekšas, nešvarus moters kambarys, prostitutė’. Su č. droliti ‘skaldyti, malti’ savo kilme gali būti gretinamas slovk. dial. drúli ‘stumti, kišti’ [79], le. dial. drulić, ukr. дрýлити ‘stumtelėti’, bulg. dial. дрýл’ам ‘krėsti??, purtyti (drabužius)’, дрýлям ‘plėšyti, sunešioti drabužius’. Visų šių veiksmažodžių reikšmės yra gana artimos. Su s.-kr. др́љати ‘drėksti, akėti’, др́љити ‘apnuoginti’ (žr. А. Кошелев) reikia jungti bulg. дъ́рля́ се ‘pyktis, bartis’, č. drliti ‘purtyti, skaldyti’, slovk. dŕla ‘pyktis (veiksmažodis)’. Ką tik minėtų bulg., serb. ir slovk. veiksmažodžių giminiškumą su *dьrati nustatė Miklošičius ir Bernekeris (Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886, 41, Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 225), o č. veiksmažodį čia priskiria Kotas [...] [80]. Pastaroji sl. veiksmažodžių grupė įgalina rekonstruoti *dьrliti, kuris siejasi su lie. nudìrlioti ‘nusibrozdinti ranką, nulupti’ (Berneker, ten pat, 255). Dabar r. дроля (ir kitiems pietų sl. daiktavardžiams) bei č. droliti (ir kitų sl. kalbų veiksmažodžiams) galime nustatyti baltiškus atitikmenis: lie. drãlas ‘peštukas, mušeika’ drãlyti ‘plėšti, (nu)lupti’, kuriuos Fraenkelis (Fraenkel LEW, 105–106) laiko šaknies der- vediniais. Vadinasi, galime rekonstruoti bl.-sl. veiksmažodį *dr̥liti, *droliti ir kamieną *drol- < *der- ‘plėšti, (nu)lupti’.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)a, 78–80
Antraštė:
drãlas
Reikšmė:
avantiūra; avantiūristas, nenuorama
Straipsnelis:
Lie. drãlas ‘avantiūra; avantiūristas, nenuorama’ – artimiausias atliepinys šalia sl. pietų ir rytų *drolʼa ‘netvarkingai apsirengęs žmogus’ : s.-kr. drȍlja (drólja) ‘paleistuvė, prostitutė’, r. dial. дрóля m. ir f. ‘mylimas, mylimoji’.
Šaltinis:
SłPr IV, 255–256

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas