Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dránga
Reikšmė:
kartis kam kelti, svertas, dalba; šoninė vežimo kartis; ilgas vežimas; aukštas, nerangus žmogus
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne LEW pateiktas lie. dránga ‘kartis kam kelti, svertas, dalba; šoninė vežimo kartis; ilgas vežimas; aukštas, nerangus žmogus, Stange, Hebel, Hebebaum; Seitenstab des Leiterwagens, Wagenleiter, Wagenseite; langer Wagen, langes Fuhrwerk; hoher, schmächtiger, ungeschlachter Mensch’, drañgas (bei drángas) ‘baslys, šoninė vežimo kartis, dicke Stange, Seitenstab des Leiterwagens’, drañgalas ‘dykūnas, valkata, Nichtsnutz, Landstreicher, Strolch’ yra skoliniai iš le. drąg ‘kartis kam kelti, svertas, dalba; šoninė vežimo kartis; aukštas, nerangus žmogus, stuobrys, Stange, Stab, Hebebaum, Hebestange; Langbaum, Wagenbaum; Wagen mit Seitenstäben; hoher, unbeholfener Mensch, Tölpel’, drągáł ‘trinka, kartis, stuobrys, drimba, Klotz, Stange; Tölpel’. Lie. drañgalioti ‘trainiotis, dykinėti, tinginiauti, herumstrolchen, faulenzen, müßig gehen’ yra išvesta iš drañgalas.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 437
Antraštė:
drangà
Reikšmė:
долгий дождь, дождь со снегом, непогода
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės.] Tarm. vak. sl. *dro̧gъ ʻнеприятный, противный, трудный…ʼ, remiantis kašubų drąǵi (drëǵi, druǵi), SP siūloma gretinti su *dręgati ʻдергать(ся), дрыгать(ся), трясти(сь)ʼ. Taip pat sl. dro̧gъ gretinamas su lie. drangà ʻдолгий дождь, дождь со снегом, непогодаʼ, drangùs ʻ(о погоде) ненастная, со снегом и дождемʼ. Šį gretinimą patvirtina lie. dargùs ʻ(о погоде) ненастный, со снегом и дождемʼ, dargà, dárga ʻненастье, слякотьʼ (: sl. *-dorga ʻненастье, слякотьʼ, plg. rus. tarm. судорóжица, пáдорога), dérgti ʻидти, о снеге с дождемʼ, pr. dergē ʻненавидетьʼ, la. dergties ʻпретить, быть противным, коробитьʼ. Ypač reikia pažymėti kašubų drąǵi ʻленивый, медлительныйʼ atitikimą lie. druñgnas ʻбезчуственный, равнодушныйʼ, drungnaĩ ʻравнодушноʼ, kuriuos reikia papildyti lie. druñgnas ʻчуть теплый…ʼ, la. drungans ʻтепловатыйʼ. Atsargus Fraenkelio 103, 107 pateiktas lie. druñg(n)as gretinimas su lie. dreñgti atrodo teisingas, čia galima pridėti sl. tarm. *dro̧gъ ʻнеприятный…ʼ, kas reikalauja aptarimo. Pagal Fraenkelį (ibidem) lie. dreñgti priklauso tai pačiai šeimai kaip ir lie. dérgti, pr. dergē, sl. *-dorga, taip pat lie. drė́gti ʻсыреть, увлажнятьсяʼ, dìrgti ʻмокнуть, портиться (о погоде)ʼ, kuriuos reikia atskirti nuo lie. dìrginti ʻраздражать, возбуждатьʼ, dìrgti ʻслабетьʼ, sl. *dьrgati ʻдергатьʼ. Sl. *dręgati, su kuriuo SP sieja *dro̧gъ ʻнеприятный…ʼ, priklauso tai eilei kaip ir lie. dréngti ʻизнашать, рвать (одежду, обувь)ʼ. Todėl nedera gretinti *drogъ su *dręgati ir su lie. dreñgti (drangà, drangùs, druñg(n)as). Etimologinis lie. dréngti ir dreñgti skyrimas pateisinamas, bet daug kas turi būti paaiškinta. Duomenys rodo, kad sl. *dręgati ʻдергать(ся), дрыгать(ся), трясти(сь); пихать, колотьʼ artimi ne tik lie. dréngti (kaip teigė Būga), bet ir sietini su dreñgti. Galima nurodyti, kad lie. drebė́ti ʻдрожать, трястись, вздрагиватьʼ, la. drebêt ʻt. p.ʼ, sl. *drebiti ʻстановиться вялым, загниватьʼ (> rus. tarm. дрéбиться ʻt. p.ʼ) - ta pati šaknis kaip ir *drȩb(l)ъ, lie. drìbti ʻпадать, валить…ʼ, drìbintis ʻделаться дряблым, вялымʼ, la. drebinât, dribinât ʻприводить в дрожь, трястиʼ giminiškumą. Artima *dręgati ir *dręgy / *dręga ʻтрясучее болотоʼ giminystė, leidžianti pasiūlyti proporciją lie. dreñgti : *dręgy / *dręga ir lie. drabnà ʻнепогода, когда валит мокрый снегʼ : ʻзыбун, трясинаʼ, rus. дря́зга ʻмокрый снег с дождемʼ : ʻтопь, грязьʼ < *dręzga ʻt. p.ʼ, plg. dręzgati ʻдрожать, трястисьʼ, atrodo, artimą *dręgati. Kita vertus, *dręgy / *dręga dėl įmanomos giminystės su lie. dreñgti, drė́gti ʻсыреть, влажнетьʼ, neatrodo yra Fasmerio be pagrindo gretinimas su la. drȩgns ʻвлажныйʼ.
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas