Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
draugýba
Straipsnelis:
Lie. draugýba, draugýbė, draugỹbė, la. dràudzība ‘draugystė’ plg. sl. *družьba ‘ryšys, saitai; sąjunga; draugystė’, šiaurės sl. ‘draugas, -ė’: slov. drȗžba : drúžba (: dial. družbà) ‘grupė žmonių, kuriuos jungia bendri interesai ir tikslai’, le. drużba ‘jaunuolis, paprastai jauno pono bendraamžis, draugaująs iki vedybų’ nuo XV a., s. bažn. sl. ДРОУЖЬБА ‘draugystė’, s. r. ДРОУЖЬБА ‘t. p.’, r. дрýжба ‘t. p.’, br. nuo XVI a. дрýжба ‘draugystė, sugyvenimas’. Sl. žodžiai – tai abstraktai su priesaga *-ь-ba iš dviejų galimų pamatinių žodžių: *družiti ir *drugъ. Reikšmė vystėsi taip: ‘ryšys, saitai’ > ‘tai, kas susiję, sujungta’ > ‘draugystė, širdies saitai’ > ‘grupė žmonių, sujungtų draugystės, meilės ryšiais’ > ret. ‘grupė susijusių vienas su kitu daiktų’ ir toliau konkrečiai ‘draugas, draugė’. W. Schulze KZ, XLVIII, 240 manė, kad priesaga *-ьba žodyje *družьba yra antrinė (dėl eufemistinių paskatų, kaip s. i. yávamant- vietoj laukiamo *yávavant-) vietoj pirminės *-ьda, kaip priešingos reikšmės žodyje *voržьda, plg. *pravьda : *krivьda.
Šaltinis:
SłPr IV, 281–282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas