Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drožbantai
Reikšmė:
petnešos
Straipsnelis:
[Vokiškos kilmės], plg. vok. dial. dragband, vok. Tragband ‘t. p.’ (Alminauskis, Die Germanismen des Litauischen, I, Leipzig, 1934, 46, J. Grimm, W. Grimm, Deutsches Wörterbuch XXI, München, 1030). Tragband < tragen ‘nešti’ + Band ‘raištis’. Lie. drožbantai fonetiniai pakitimai atsirado, matyti, lietuvių kalbos dirvoje. Žodis vartotas Mažojoje Lietuvoje, pasitaiko vakarų žemaičių šnektoje (O. Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas (valstiečių buitiškoji leksika), VU diplominis darbas, vad. dr. V. Vitkauskas, Vilnius, 1977, 119). Latvių kalboje vartojami skoliniai trãbantes, strãbantes ‘t. p.’ (Sehwers, Deutsche Lehnwörter im Lettischen, 1918, 144, 235). Kuršių Nerijoje vartota kuršininkų forma drãbantes ‘petnešos’ (R. Pietsch, Fischerleben auf der Kurischen Nehrung, Berlin, 1982, 769.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas