Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùlas
Reikšmė:
pilkas
Straipsnelis:
Toch. B tute ‘geltonas’ su formomis: acc. sg. m. tuceṃ, gen. sg. m. tucepi, nom. sg. f. tuciya. Lidén, Studien toch. Sprachg., 1916, 25 t., taisyklingai paaiškino šį žodį kildindamas jį iš ide. *dhu-to-s (nom. sg. m.), kurį randame skr. dhū̆ta part. praet. *dhū- ‘kratyti, purtyti, suplakti, pūsti ir t. t.’, o šis iš ide. *dheu- ir t. t. ‘gyvai, judriai judėti, sūkuriuoti’, kurį taip pat turi A tor, B taur- ‘dulkė’ bei A twe, B tweye ‘dulkė, garai’. Dėl B tute reikšmės, kuri remiasi reikšme ‘dūmų arba dulkių spalvos’, plg. skr. dhūmrá- ‘dūmų spalvos, tamsiai pilkas, tamsus’, kuris padarytas iš dhūmá- ‘dūmai, garai’; plg. taip pat lie. dùlas ‘pilkas’ greta dujà ‘maža dulkelė’. Apie acc. sg. m. formą tuceṃ iš palatalizuoto ide. *t, plg. Van Windekens, Orbis 1966, XV, 260. Iš čia -e- buvo analogiškai perkeltas į kitas formas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 518
Antraštė:
dùlas
Straipsnelis:
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ide. *dheudh- ‘geltonas, tamsus’ neturi nieko bendra su *dheudh- ‘maišyti, purtyti, plakti’. Tačiau spalvą reiškianti šaknis *dheudh- yra išplėstinis *dheu- ‘išsklaidyti, rūkti’ variantas, kuris vėliau davė ir kitus spalvų pavadinimus, pvz., lie. dùlas, lo. fuscus ‘tamsiai rudas’, s. air. dub ‘juodas’. Nors *dheudh- ‘maišyti’ yra dalinės *dheu- reduplikacijos arba dh- išplėtimo produktas, mūsų *dheudh- atrodo esąs *reudh ‘raudonas’ rimažodis (Reimbildung), nes pakitimai morfologiškai vyksta paraleliai: ved. dúdhita net balsių kaitos laipsniu atitinka žodį róhita ‘raudonas’, germ. *đuđraz sudarytas kaip ide. *rudhroś, iš kurio kilęs gr. ἐρυθρός, lo. ruber, germ. ruđraz iš kurio atsiradęs s. isl. rođra f. ‘kraujas’, toch. B tute plg. *roudhos, iš kurio kilę s. air. rúad, go. rauþs, lie. raũdas ir t. t. Taip pat […] yra paremtas ir *dheudh- reikšmės ‘geltonas’ atsiradimas.
Šaltinis:
Schindler 1967, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas