Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dumbė
Straipsnelis:
K. O. Falkas (Scando-Slavica IV, 1966, 265–285) siūlė sl. *dǫbъ ‘oak’ sieti su lie. *dum̃bas. Iš tikrųjų lie. dumbė = duobė̃ ‘Grube, Loch’ yra vedinys iš veiks. dùbti, dumbù ‘sich höhlen, hohl werden’. Jo pirminė reikšmė būtų ‘[tree] with hollows’. Panašiai germ. *aikō f. ‘oak’ (s. isl. eik, s. ang. âc, s. saksų ēk, s. v. a. eih(ha)) galima sieti su lie. áiža ‘Riss’, la. aĩza ‘Riss, Spalte’, ìeza ‘Spalte’, sl. *ězva ‘scar, wound’ ir ‘pit, hole, hollow’. Galbūt čia taip pat priklauso ir lo. aesculus f. ‘mountain oak’ (< *aigsklo ar su metateze iš *aikslo < *aig(e)slo) ir gr. αἰγίλωψ ‘sp. of oak’.
Šaltinis:
Blažek 2002a, 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas