Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dundùlis
Reikšmė:
толстяк, толстопузый; гром, раскат грома; пустобрех, болтун; водоворот; завихрение снега
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės.] Prasl. *dunda ʻтолстая, грузная женщина, девушкаʼ rekonstruojama remiantis pietų slavų ir Karpatų Ukrainos duomenimis, plg. bulg. ду́нда ʻтолстя женщина или девушкаʼ, sr.-kr. tarm. dûnda ʻтолстая, отяжелевшая женщинаʼ ir kt., nors leksemos arealas yra platesnis, plg. slovk. donda ʻкуклаʼ, d'ond'a ʻдетская играʼ ir kt. Paprastai sl. *dunda yra gretinama su lie. dundùlis ʻтолстяк, толстопузыйʼ (taip pat mot. g. dundùlė, dundulė̃, dar plg. rus. tarm. дунду́ля ʻболван, дылда, верзила, остолопʼ, kur Laučiūtė (1982, 107) įžvelgia baltizmą, nors čia įmanomas ir slavų su priesagos -ulʼa vedinys, o dar mažiau tikslinga matyti baltizmą rus. tarm. дунду́к ʻтолстяк, бестолковый человек…ʼ, kuris vargu ar yra iš lie. dundùkas ʻдуракʼ; greičiau yra atvirkščiai), la. dunduls ʻплотный снежный шар; ком(ок) раздавленного хлебаʼ, duñdulis ʻмаленкий закутаный ребенок; небольшая глыба землиʼ ir sl. *do̧ti, *dъmo̧ ʻдуть, ветьʼ, lie. dùmti ʻt. p.ʼ, dem̃bti ʻнатягивать, напрягатьʼ. Atrodo, kad tiksliausias *dunda atitikmuo baltų kalbose yra lie. tarm. dùnda ʻповеса, бездельникʼ, dùndė ʻтолстозадая женщина…ʼ, taip pat yra svarbus ir formalusis etimologijos problemiškumas, plg. *dùnda, dundulis, taip pat ir *dunda, aiškinami onomatopėjine kilme. Neatsisakius *dunda gretinimo su dundùlis, slavų leksemai galima tiksliau nurodyti sl. *dundati (plg. ž. luž. dundaś ʻбродить, слонятьсяʼ, č. tarm. dʼundʼat ʻсгибаться, колебаться…ʼ ir kt.) ir SP pateiktus *dyndati ʻколебаться, колыхатьсяʼ (plg. le. dyndać się ʻколыхаться на весу, колебаться…ʼ ir kt.) atitikmenis. *dundati arba *dunditi refleksai, remiantis SP, yra rus. tarm. дунди́ть ʻпищать (о коморах)…ʼ (kur Otkupščikovas mato baltizmą, nors žodis yra ginčytinas), bulg. tarm. ду́ндзiць ʻбубнить, говорить несуразноеʼ ir kt., kurie leidžia nustatyti *dunda dar vieną motyvaciją: ʻтолстый, разбухчшийʼ < ʻбрякать, бухатьʼ; čia pagal SP taip pat priskrtina ir č. dundeti ʻсосать (о ребенке)ʼ ir kt. Nors SP *dyndati kildina iš ištiktuko *dynъ! su daline reduplikacija ir gretina su lie. dindė́ti ʻзвякать, брякать; болтаьʼ, dundė́ti ʻгреметьʼ, la. deñderêt ʻшататься, неверно ступать…ʼ, tačiau tai galima paaiškinti ir baltiškų atitikmenų kontekste. Lie. dundùlis, dùnda, dùndė (taip pat kaip ir visus bl.-sl. *dund- tipo žodžius) galima tapatinti su lie. dundùlis ʻгром, раскат громаʼ (lie. Dundulis yra Perkūno epitetas), ʻпустобрех, болтунʼ, dundulỹs ʻгром, шум; грохот…ʼ, dundurỹs ʻлошадиний оводʼ (brus. tarm. ду́ндары ʻоводыʼ gali būti baltizmas), dunduris ʻгромʼ, la. dùndulis ʻгугнявый человекʼ, duñdulis ʻопьянениеʼ, duñdurs, dùndars ʻслепеньʼ, duñdurs ʻшмельʼ, duñdurêt ʻжужжать, гудеть…ʼ, dunda ʻнерешительность, колебаниеʼ, dunduruôt ʻбормотать, бродить, бесноватьсяʼ ir toliau su lie. dundė́ti ʻгреметь, грохотать…ʼ, la. dundêt ʻзвучать, гудетьʼ, dundinêt ʻбромотать, напевать, звучатьʼ. Lie. dundulỹs ʻком сроившихся пчел, ройʼ leidžia visus faktus susieti, aiškinant bičių spiečiaus įvaizdžiu. Lie. dundùlis ʻводоворот; завихрение снегаʼ, yapč jo vedinys dunduliúotis ʻзбивать в ком, рой…ʼ, tai įrodo. Užuot siejus sl. *dyndati su neužfiksuotu *dynъ!, geriau kalbėti apie sl. *dundati ir lie. dundė́ti ryšius, juolab, kad egzistuoja lie. duñ ʻбум! стук!ʼ, dundùn ʻt. p.ʼ, la. dundu ʻмежд. гля глухово звукаʼ. Taip pat la. dunêt, gretinamas su la. dundêt, o lie. dundė́ti, gretintinas su č. dunĕti ʻгреметьʼ, slovk. dunietʼ ʻиздавать сильный глухой звукʼ, rus. tarm. дуне́ть ʻгудетьʼ, dėl kurių galima manyti buvus rus. tarm. *dunĕti ʻгреметь, гудетьʼ.
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 218—223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas