Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvynai̇̃, dvỹnai
Reikšmė:
dvyniai
Straipsnelis:
Fundamentaliajame Porcigo darbe [Членение индоевропейской языковой области 1964 = W. Porzig, Die Gliederung des idg. Sprachgebiets, Heidelberg, 1954] iš pirmųjų vienuolikos „ekskliuzyvinių“ izoglosų daugiau kaip pusė germanų-italikų izoglosų turi atitikmenų už germanų-italikų arealo [plg. Откупщиков, Balt 1972, I priedas]. Taigi lygindamas s. ang. (ge)twinne (ang. twins) ‘dvyniai’ ir lo. bīnī (*du̯īnoi) ‘po du’ ir matydamas čia germanų-italikų izoglosą Porcigas nekreipia dėmesio į lie. dvỹnai (dvynai̇̃), la. dvīņi ir r. (dial.) двины ‘dvyniai’ (žodis užfiksuotas nuo XVII a. pradžios). Šie pavyzdžiai verčia kalbėti ne apie germanų-italikų izoglosą, o apie germanų-baltų-slavų izoglosą, nes dėl semantikos lo. bīnī lieka nuošalyje.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 25
Antraštė:
dvỹnai
Reikšmė:
dvyniai
Straipsnelis:
V. Porcigas [Die Gliederung des idg. Sprachgebiets, Heidelberg, 1954] rašo, kad lo. kalboje fiksuojamas skaitvardis bīnī ‘po du’ (< *du̯īnoi), kurį atitinka s. ang. (ge)twinne ‘dvyniai’ (n. ang. twins), ir kartu šią leksemą jis laiko išskirtine germanų-italikų izoglosa. V. Porcigas neatkreipia dėmesio, kad lie. dvỹnai, la. dvīņi ‘dvyniai’ apskritai savo fonetika atitinka rekonstruotą lo. žodį, o reikšme sutampa su ang. twins. B. Larinas [Ларин Б. А., Русскo-английский словарь-дневник Р. Джемса (1618–1619 г. г.), Ленинград, 1959, 164] pateikia įdomų rusų trm. двина. Брат двина ‘vienos motinos, bet kito tėvo sūnus’, plg. r. trm. двины́ ‘du žemės rėžiai, esą šalia vienas kito’ [ЭССЯ V, 189]. Rusų kalbos трина ‘tris kartus varytas vynas’ atitinka lie. trynai̇̃ ‘trynukai’ (Sirvydas). Taigi V. Porcigo siūlymas dėl germanų-italikų izoglosos nebetinka. Todėl dabar galime išskirti svarbią bl.-sl.-germ. leksikos izoglosą: lie. dvỹnai – r. trm. (ar s. r.) двины – s. ang. (ge)twinne (= ang. twins) ‘dvyniai’ [195]. Lo. bīnī minėta izoglosa neapima, nes lo. žodis yra skaitvardis, o ne daiktavardis, kurio reikšmė būtų ‘dvyniai’.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 194–195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas