Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eiklùs
Reikšmė:
schnell, flink
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Mažiulis 1974, 215–218
Antraštė:
eiklùs
Straipsnelis:
Pr. *eik- atstatoma pagal vietovardžius: Eykemedie, Ekmedien. Tikriausiai iš *ei-, išplėstos -k-, plg. lie. eik-lùs. taip pat plg. *eid-, ēit.
Šaltinis:
Топоров ПЯ Е–Н, 20
Antraštė:
eiklùs
Reikšmė:
galintis greitai eiti, lakus, greitas
Straipsnelis:
J. Rozvadovskis savo 1948 m. pasirodžiusiame darbe „Studia nad nazwami wód słowiańskich“, Kraków 1948 (Studien zu slawische Gewässernamen) neišaiškinamą alb. ik/i/, ikënj ‘pabėgu, pasprunku, skubu’ sieja su lie. eiklùs ‘galintis greitai eiti, lakus, greitas’, eikštė̃ ‘brasta, Furt’ ir alb. leksemą skaido *ei-k-.
Šaltinis:
Cimochowski 1977, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas