Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
erškẽtas
Straipsnelis:
žr. ešketras
Šaltinis:
Čop 1958, 67
Antraštė:
erškẽtas
Straipsnelis:
Pr. esketres ‘eršketas’ siejama su lie. erškẽtas, eršketras, erškė́tras (tarm. arškẽtas ir kt.). Būga RR I, 328; RR II, 216–217; RR I, 594 spėja *ešetras, kuris paveiktas žodžių eršketis, erškė́tis, plg. ir la. ẽršķis, ẽrkšis, ẽrkšķis ir t. t. Iš slavų kalbų plg. le. jesiotr (plg. jasiotr, kaš. ir slov.-pom. jasoter, jesoter, bulg. есèтра, s.-kr. jèсетра, r. осётр ir kt. Endzelynas manė (Senprūšu valoda, 1943, 171), kad baltų pradinė forma *ešetras tiksliai atitinkanti sl. (j)esetrь. Kartu *ešetras siejasi su lie. ešerỹs, la. asar(i)s, aseris ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 88–91
Antraštė:
erškẽtas
Straipsnelis:
žr. ešerys
Šaltinis:
Mallory 1983, 267
Antraštė:
eršketas
Straipsnelis:
žr. ešketras
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 127–128
Antraštė:
erškẽtas
Straipsnelis:
žr. ešketras
Šaltinis:
Čop 1958, 67
Antraštė:
erškẽtas
Reikšmė:
sturgeon
Straipsnelis:
Tiek bl., tiek sl. kalbose yra etimonų su žodžio pradžios *e-, kurių atitikmenys kitose ide. kalbose rodo buvus praide. *a- ar *o- (*h₂e-, *h₃e-, *Ho-). Manoma, kad bl. ir sl. formos atsirado įvykus mįslingam pakitimui *a/o- > e-, kurį Henningas Andersenas vadina Rozwadowskio dėsniu (Andersen 1996, Reconstructing prehistorical dialects: Initial vowels in Baltic and Slavic, Berlin and New York). Derksenas pristato etimonus, kuriuos Andersenas aprašo kaip Rozwadowskio dėsnio pavyzdžius: lie. erškẽtas, dial. eršketras, erškė́tras, s. lie. ešketras (Bretkūno), pr. esketres ‘sturgeon’; prasl. *jesetrъ. Praide. *h₂ek̑- ‘sharp’. Formos su r atsirado dėl žodžio, žyminčio ‘thorn’, įtakos (žr. erškė̃tis). Tačiau pasak Derkseno, nėra įtikinama, kad lie. erškẽtas (prasl. *jesetrъ) ir ešerỹs (prasl. *jesera) būtų šaknies *h₂ek̑- ‘sharp’ tęsiniai, nes leksema, žyminti sąvoką ‘sharp’ (lie. aštrùs, prasl. *ostrъ) varianto su e- neturi.
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–7, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas