Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
esle
Reikšmė:
tegul
Straipsnelis:
[rec. Acta Baltico-Slavica XIV, 1982] V. Ivanovo straipsnis skirtas baltų ir slavų veiksmažodinių formų su *l- kilmės problemai […]. Be kita ko, čia kiek kitaip negu ligšiol interpretuojamos [plg. Būga I 453–454] ir retos lietuviškos formos esle ‘tegul’, esliui ‘tebūnie taip’ (težinomos tik iš J. Bretkūno biblijos, D. Kleino 1655m. gramatikos ir rytų Prūsijos žodynų). Šios formos laikomos „aiškiai archajiškomis“ ir siejamos ne tik su prūsų optatyvo formomis bailai, boūsei, bet ir su anatolų bei tocharų tokio pat tipo formomis (anat. ašallu, ešlut, toch. A nesalle, toch. B nasal.
Šaltinis:
Palionis 1987, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas