Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaĩzdras
Reikšmė:
šviesa danguje
Straipsnelis:
Noriu pateikti naują prasl. *gvězda etimologiją. Baltų ir slavų kalbose yra leksemų, kuriose po žodžio pradžios priebalsio nelauktai matome v resp. u, plg. po g- (< ide. g-, gᵘ̯-, gh-): 1) lie. gvaibti ‘nualpti’, geĩbti ‘nusilpti’ < ide. *geibh-; 2) lie. gvalis ‘urvas, irštva’, gvalà, gvalù ‘leżąc’, guõlis; 3) sl. gvazdati ‘teršti’, r. gaditь ‘t. p.’, prasl. gadъ ‘niekšas’ < ide. *gᵘ̯ōdh- [200] (ir kt. pvz.). Tokie pavyzdžiai aiškinami įvairiai, bet mums svarbu, kad jie užfiksuoti. Remdamiesi minėtais pavyzdžiais, manome, kad prasl. leksemą *gvězda (Brücknerio nuomone < *gvaizda) reikia sieti su lie. gaĩzdras, gaĩdrus ‘ryškus’, gr. φαιδρός ‘šviečiantis, ryškus’ < ide. *gᵘ̯hai- ‘šviečiąs’.
Šaltinis:
Moszyński 1956, 200–201

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas