Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gẽgnė
Straipsnelis:
Macheko (Machek¹ 594) siūlymą č. žehlo, žehle ‘kartis tinkluose’ kildinti iš prasl. *žьzlь Trubačiovas (Трубачев О. Н. – Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. С. Романски, София, 1960, 139–140) atmeta ir pats siūlo č. žehlo, sujungus su bulg. жегъл ‘skersinis jungo virbas’, laikyti *žegti ‘deginti’ vediniais. Machekas (Machek² 724) bulg. жегъл sieja su č. jehla (prasl. *jьgъla ir pažymi, kad tada lieka nepaaiškinta bulg. ж (č. žehlo autorius laiko giminišku su lie. gẽgnė ir toliau – su lie. krãkė ‘lazda’ ir č. krokev ‘gegnė’).
Šaltinis:
Варбот 1979 (1981), 33
Antraštė:
gẽgnė
Reikšmė:
viena iš dviejų galais sudurtų storų karčių stogui prilaikyti
Straipsnelis:
[Kai kurie paprastų darbo įrankių, namų apyvokos daiktų, tam tikrų darbų pavadinimai yra bendri germanų ir baltų kalboms:] 21. S. v. a. kegil ‘baslys, mėtas, smaigas; sija; stulpas’; lie. gẽgnė ‘viena iš dviejų galais sudurtų storų karčių stogui prilaikyti’
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas