Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
Pr. geguse ‘gegutė’ siejama su lie. gegužė̃ (t.p.: gegùžis, gegė̃, gẽgė, gegẽlė, gegùlė, gegùtė ir kt.), la. dzȩguze, dzȩgûze, dzȩguôze ir kt. (ME I, 539–540). Rekonstruojama rytų bl. *geguži̯ā (*geg-už-) taip pat forma atstatoma ir š. sl., plg. le. gźegźółka ‘gegutė’ ir kt., br. зязю́ля, зoзу́ля. *Geguži̯ā pėdsakų aptinkama ukr. зегзи́ця, зезу́ля, зозу́ля ir pan.; s. r. зегзица, зогзица, жегъзуля; trm. зегзи́ца, зезю́ля, зюзю́ля ir pan.; s. č. žezhule, trm. žežulka, že(g)zulka, gegzulka, zezulka ir kt. Su jais siejasi germanų faktai: s. isl. gaukr ‘gegutė’, s. ang. géac, s. v. a. gouh.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 189–191
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
geguse (geguze) E. 731 ‘kukutė’ : lie. gegužė̃, la. dzȩguze, s. r. жегъзуля, s. isl. gaukr ‘t. p.’ žr. ME s. v. dzȩguze.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 218
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
pr. E 731 geguse : lie. gegužė̃
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
gegužė̃
Reikšmė:
Kuckuck, gegutė
Straipsnelis:
Autorius lie. gegužė̃, la. dzeguze, pr. geguse ‘Kuckuck, gegutė’ laiko reduplikaciniu dariniu *ghe-ghug ir lygina jį su s. š. germ. gaukr. Atsižvelgiant į finų skolinį suom. käki ‘gegutė’, […] veikiau jau reikia remtis *g(h)eg(h)- ir -užė laikyti deminutyvo priesaga.
Šaltinis:
Schmid 1975b, 326
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik slavų ir baltų kalboms:] lie. gegužė̃ = s. č. žezhule
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
La. dze̹guze, pr. geguse, r. dial. žegozúlja, žegožka : s. isl. gaukr, s. ang. gēac ‘gegutė’.
Šaltinis:
Derksen 2002, 11
Antraštė:
gegužė̃
Reikšmė:
Kuckuck, cuculus canorus
Straipsnelis:
Kartu su Mažiuliu kaip neįrodomą atmetame nuo seno vyravusią tezę, kad bl.-sl. *geguźi̯a (arba taip pat *geguźā) ‘gegutė’ kilo iš reduplikuoto kamieno ide. *ge-ghug̑- ‘t. p.’, o germ. *gauka (vok. Gauch) ‘t. p.’ – iš nereduplikuoto ide. *ghoug- ‘t. p.’. Atmestina Toporovo ir daugelio pirmtakų kartota nuomonė, kad Baltijos finų kalbų gegutės pavadinimai, kaip suo. käki, karel., est. kägi [ir kt.] neva paskolinti iš baltų kalbų.
Šaltinis:
Hinze 1996–1997, 156t.
Antraštė:
gegužė̃
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Winterio dėsnis vyko tik uždaruosiuose skiemenyse, plg. tariamą išimtį lie. gegužė̃ ‘cuckoo’ (taip pat plg. s. v. a. guoh).
Šaltinis:
Matasović 2005, 155
Antraštė:
gegužė̃
Reikšmė:
kukułka
Straipsnelis:
žr. gegė
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas