Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geinỹs
Reikšmė:
bitininko lipimo virvė
Straipsnelis:
Lipimo virvei (bitininko) pavadinti lie., la., ukr. ir r. kalboje yra gana senas pavadinimas, plg. lie. geinỹs, geĩnė, geĩnis, genỹs; la. tautosak. dzeinis, dzainis […], ukr. dial. (Polesė) жень […], r. dial. жень, v. r. жень, . […] [17] Čia mes galime pirmą kartą pateikti istorinį pavyzdį sl. žodžio, kuris ir dėl savo geografijos (Polesė, anksčiau valdyta Nižnij Novgorodo ir Kostromos) gali būti laikomas senu. Kad tai senas pavadinimas taip pat rodo rytų baltų kalbų variantai, kurie susiję su senąja baltų ir slavų tekstilės terminologija. To įrodymas gali būti daugiau pavyzdžių: 1) lie. geinỹs, la. dzenis polisemija – be ‘bitininko virvės’, jie reiškia ir ‘audeklo apmatus’, ‘grandinę’, ‘siūlą, verpalus’ […], 2) la. variantai dzeja, dzija ‘bitininko virvė’ yra susijęs su la. dzija ‘siūlas, Tritze’, lie. gijà […], s.-kr. žìca ‘siūlas, gija’ ir r. dial. жица ‘skaistgijos’.
Šaltinis:
Eckert 1989, 17–18
Antraštė:
geinỹs
Reikšmė:
prietaisas iš virvių į medį prie bičių kopti; audeklo apmatai; surišti ar sukalti vandenyje ploni medžiai, prie kurių privaromas sielis, norint jį iškrauti
Straipsnelis:
Pr. ginnis ‘draugas’ Toporovas siūlo mėginti susieti gynnis ir lie. gynas ‘plona virvelė’, gyna ‘virvelė su meškerėmis’, ‘ūda’. Šie lie. žodžiai reikšme ‘virvelė’, ‘siūlas’ ir pan. formaliai tiksliai atitinka pr. ginnis ir dar siejasi su geinỹs, geĩnis (geĩnė) ‘prietaisas iš virvių į medį prie bičių kopti’, ‘audeklo apmatai’, ‘surišti ar sukalti vandenyje ploni medžiai, prie kurių privaromas sielis, norint jį iškrauti’ (LKŽ III, 206). Neginčijamai čia priklauso ir la. dzeinis ir t. t.;taip pat r. trm. жень ‘virvelė su klipa kopti į medį’ (*žьnь < *gin-). Dar giminingi lie. gijà, la. dzija, r. trm. жи́ца, s.-kr. жи̏ца, č. žižica ir t. t.; s. i. j(i)yā, av. ǰyā, s. persų ǰiya ir kt. [240]
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 238–241
Antraštė:
geinỹs
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Baldunčiks 1982, 167
Antraštė:
geinỹs
Reikšmė:
Strickleiter zum Ausnehmen der Waldbienenstöcke
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. keinu, plg. lie. geinỹs ‘Strickleiter zum Ausnehmen der Waldbienenstöcke’ […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190
Antraštė:
geinỹs
Reikšmė:
Strickleiter zum Ausnehmen der Waldbienenstöcke
Straipsnelis:
žr. genys
Šaltinis:
Vaba 1996, 9
Antraštė:
geinỹs
Reikšmė:
стремянка, лазиво, спасть для лаженья борти, добычи мëда
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Jei laikytina, kad s. č. žinê, žìnie ‘грубая нитка’, ‘шерстная грубая одежда пиллигримов’, č. žíne ‘волос из конской гривы или хвоста’, žínka ‘мочалка’, slovk. žíne ‘верëвка’, žinka ‘шнурок’ kildintina iš reikšmės ‘верëвка, шнурок’, tuomet jis sietinas su lie. geinỹs, genỹs, la. dzenis, deinis ‘стремянка, лазиво, спасть для лаженья борти, добычи мëда’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas