Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gelumbė̃
Reikšmė:
mėlyna skepeta, skara
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentuminiai elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais.] golǫbь ‘balandis’ ir jo vedinys golǫbь ‘mėlynas’, pastarasis aptinkamas tiktai rytų slavuose (Berneker SEW, 322, Vasmer REW, I 432–3), pvz., s. bažn. sl. golǫbь (-i kamienas) ‘balandis’, [64] r. gólub ‘t. p.’, golubój ‘mėlynas’ etc. Artimiausi atitikmenys: lie. gelumbė̃ ‘mėlyna skepeta, skara’ ir pr. golimban ‘mėlynas’. Žodžiai priklauso ide. šakniai *g̑hel- etc., traktuojamai pagal ględěti etc. ir aiškiai rodančiai kentuminę formą.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 64–65
Antraštė:
gelumbė̃
Straipsnelis:
Pr. golimban ‘mėlynas’ daugelis laiko skoliniu iš lenkų (gołębi ‘balandinis’ ir kt.). Yra ir priešinga nuomonė, pagal kurią golimban – prūsiškas žodis, tik neaiškus im ir nėra prūsų kalboje balandžio pavadinimo su ta pačia šaknimi, pagal kurią būtų ‘balandinis’ > ‘mėlynas’, žr. Machek LP III, 1951, 103–105; Charpentier KZ, XLVII, 1916, 175. Beje, spalvinė reikšmė šioje šaknyje atsispindi retai (Herne Slav. Farb. 1954, 91). Vis dėlto kažin ar yra pagrindas atskirti lie. gelumbė̃ nuo r. голубо́й (Sirvydo Dict. 130 – gelumbė mėlyna) ir, antra, nuo slavų balandžio pavadinimų, plg. s. sl. ГОЛѪБЬ, bulg. го̀лъб, s.-kr. го̏лу̑б, голу́биjӣ ‘balandinis’, ‘melsvai pilkas’ (РСА 3, 449–450), slov. golȏb, č., slovk. holub, luž. a. hołub’, luž. ž. gółub’, gółb’, le. gołąb; r. го́лубь ir t. t. Tikriausiai balandžio pavadinimai vienaip ar kitaip susiję su baltų gulbės pavadinimais (pr. gulbis, lie. gul̃bis, la. gulbis šalia sl. *kъlpь) ir, matyt, su lo. columba ‘balandis’. Tokiu būdu atsargiai galima nurodyti platų žodžių, kilusių iš *gel- : *gol- (: *gl̥-) ir t. t., ratą. Taip atstatoma kažkas panašaus į *gol-(gel-)-on-b- : *gol-(gel-)-en-b- ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 273–275
Antraštė:
gelumbė
Reikšmė:
melsvas audeklas
Straipsnelis:
Lie. gelumbė, pradinė reikšmė ‘melsvas audeklas’, giminiškas s. sl. golǫbyjŭ, r. golubyj, pr. golimban ‘mėlynas’. (Žr. kort. milas)
Šaltinis:
Buck 1949, 399
Antraštė:
gelumbė̃
Straipsnelis:
E. Fraenkelis lie. gelumbė̃ sieja su prasl. *golǫbь „balandis“, le. gołębi „mėlynas“, pr. golimban „mėlynas“. E. Fraenkelis išsako ir abejones dėl lie. gelumbė̃ siejimo su lie. gel̃tas, tačiau toks palyginimas atveria ir kitą šio žodžio etimologiją. Tai patvirtinama žodžiais, padarytais iš šaknies *gel- (su ta pačia -e-, kaip ir šaknis žodyje lie. gelumbė̃, skirtingai nuo sl. *golǫbь): lie. gelta, -os, geltos, -ų, geltiniai, -. Kita vertus, iš r. dial. žinoma faktų, kurie rodo, kad r. голубь ir жолтъ vartojami tuose pačiuose kontekstuose.
Šaltinis:
Эккерт 1967, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas