Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gèntis
Straipsnelis:
Pr. gintele yra Bezzenbergerio konjunktūra (BB II, 1878, 138). Taigi *gintele apibūdinama kaip voc. sg. iš *gintelis, kuris yra dimin. iš *gintis, siejamo su lie. gèntis (arba su pr. ginnis; taip pat plg. Brückner KZ, L, 1923, 170.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 241
Antraštė:
gentìs
Reikšmė:
giminaitis
Straipsnelis:
dyrsos (dirsos ar dirzos?) gyntos (turbūt nom. pl.) Gr. 80 ‘fromman’ (t. y. ‘tvirti, drąsūs žmonės’). Pr. gyntos (gintos), be abejonės, – kaip ir Nesselmann Thes. 47 – reikia sieti su lie. leksema gentìs ‘giminaitis’; vienaskaita iš pradžių turbūt reiškė ‘Geschletsverband’, kaip lo. gēns, o daugiskaita – ‘giminaičiai’. Pr. *gintā (sg.) reikšmė buvusi ‘(nedidelė) tauta’, dėl reikšmės plg. lo. gēns : fryzų gens ‘liaudis’. Atsižvelgiant į av. zāta- ‘gimęs’ ir kt. manoma, kad lo. gēns priebalsis g- < ide. g̑-; jeigu taip, tada lie. gentìs, pr. gyntos priebalsį g- turbūt gavo kontaminacijos būdu, jungdamiesi, pvz., su tokiomis formomis kaip lie. gimtìs, la. dzìmts ‘Geschlecht’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas