Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gerdas
Reikšmė:
šauksmas
Straipsnelis:
žr. girdėti
Šaltinis:
Варбот 1962, 67
Antraštė:
gerdas
Reikšmė:
riksmas, žinia
Straipsnelis:
pr. gerdant (taisytinas į gerdaut) 63₉ ‘sakyti’ [ir kt.] : lie. gerdas, arm. kardam (taip pat Levi IF XXXII 161) ‘erhebe die Stimme’, žr. Walde Pokorny I, 686.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 219
Antraštė:
ger̃das
Straipsnelis:
[Apie Meillet atrastas baltų-armėnų kalbų izoglosas] Kitą izoglosą, būdingą tik baltų ir armėnų kalboms, Mejė atrado, lygindamas arm. kardam su pr. gerdaut (plg. ir lie. ger̃das, girdė́ti), kurių šaknis kilusi iš ide. *gᵘerdh- arba *gᵘer- su plėtikliu -dh, būdingu tik baltų ir armėnų kalboms [Solta 1960, 446–447; Джаукян Г. Б., Опыт семант. Классификации, 72]
Šaltinis:
Bolognesi 1988, 6
Antraštė:
gerdas
Reikšmė:
riksmas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Pr. gerdaut ‘pasakyti’ (3 pl. po-gerdawie ‘sako pamokslą’), kuri atitinka s. lie. gerdas ‘riksmas’ bei gird-ė́ti, 3. gir̃di, su apofoniniu -er- : -r̥- skirtumu.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 237
Antraštė:
gerdas
Reikšmė:
garsas, gandas, žinia; juokavimas, pokštas; pasiuntinys
Straipsnelis:
žr. gerdas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 219–220
Antraštė:
ger̃das
Reikšmė:
Geschrei, Botschaft
Straipsnelis:
žr. girdėti
Šaltinis:
Solta 1960, 446 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas