Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glamžýti
Straipsnelis:
Pr. *glams- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Glamseynen, Glomsynen, vėliau – Glomsienen, Glamselaucken ir kt. Siejama su lie. Glémža (: glamžýti).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 258
Antraštė:
glamžýti
Straipsnelis:
V. Machekas (Machek V., Etymologický slovník jazyka…, Praha, 1957, 131) č. leksemoms (h)lomoz ‘triukšmas’, (h)lomoziti suranda tokias paraleles sl. kalbose: br. hlomozdźić ‘stumti, smogti’, s.-kr. gmežditi ‘sužeisti, pažeisti’; be to, pateikia lie. glamžýti, glemežútis, lumžúotis. Mūsų nuomone, č. (h)lomoz siejasi su norv., šved. glam ‘stiprus garsas, triukšmas’, toliau čia priklauso ang. glam, glamm neutr. ‘triukšmas’ (ir kt. germ. kalbų pavyzdžiai) [149] < ide. *gʰel- / gʰol- + plėstukas -m-, plg. č. hlahol ‘garsas’ (< senesnės *gol-gol, vok. gellen [150]. Manome, kad, be abejonės, lie. glamžýti < *gel- ‘sugniaužti, suspausti’ + plėstukas -m-, plg. lo. glomerare, vok. Klemme ‘gnybtas’, lie. glomó-ju ‘apkabinu’; be to šaknis *gel- gali būti išplėsta formantu -ǵ-, plg. lie. glemžiù, glem̃žti.
Šaltinis:
Svatopluk 1966, 149–151
Antraštė:
glamžýti
Straipsnelis:
žr. glemžti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas