Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais.] gladъkъ ‘lygus’ (Shevelovas cituoja ryšium su *žьltъ ‘geltonas’), pvz., s. bažn. sl. gladъkъ, r. gladkij etc. Lietuviai taip pat turi kentum formą: glodìs. Semantinę raidą ‘spindintis’ → ‘lygus’ dar geriau patvirtina germaniški atitikmenys (rodantys sutrumpėjusį balsį *g̑hlədh-, būtent: s. ang. glæd ‘žibantis, linksmas, smagus’, s. v. a. glat ‘žibantis’, ‘lygus’ etc.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 57
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
Germanų formos: s. isl. glađr, s. ang. glæd ‘džiaugsmingas’ kilusios iš bendros germanų *glad-, kur -d- nuo šaknies neatskiriama. Savo ruožtu *glad- kilusi iš ide. glədh-; lo. glaber ‘lygus, plikas’ ir tik lie. glodùs ‘lygus, švelnus’, pr. glosto ‘galąstuvas’, s. sl. gladъkъ ‘lygus’ rodo ā.
Šaltinis:
Макаев 1969, 11
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
žr. varus
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 16–18
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
Lo. glaber ‘lygus, be plaukų’ nėra kilęs iš *gladh-ros, plg. Walde, Hofmann I³, 603. Pirminė šio būdvardžio forma, atrodo, buvo *glabas = germ. *glada- (: s. v. a. glat ‘lygus, blizgantis’, s. isl. glađr ‘blizgantis’) : lie. glodùs, s. sl. gladъ-kъ ‘lygus’. Antrinei formai glaber, -bra, -brum įtakos turėjo antonimas scaber, -bra, -brum ‘nelygus, šiurkštus’.
Šaltinis:
Otrębski 1951a, 49
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. glodùs : bažn. sl. гладъкъ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
glodùs
Straipsnelis:
žr. glodnùs
Šaltinis:
Oettinger 2004, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas