Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góžti
Reikšmė:
versti ir pan.
Straipsnelis:
žr. gožė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 280–281
Antraštė:
gõžti
Reikšmė:
kurtinti, stelbti
Straipsnelis:
žr. gožė
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 280–281
Antraštė:
góžti
Reikšmė:
versti žemyn, sumesti
Straipsnelis:
Skr. veiksmažodį gāhatē ‘gilėti, eiti gilyn, pamerkti’, kadangi yra dalyvis gāḍha-, gretinu ne su s. air. bāidim ‘pamerkti, panardinti’ (šitaip siūlo kai kurie mokslininkai), o su la. gâzt ‘apversti, nublokšti žemyn, numesti’, lie. góžti ‘versti žemyn, sumesti’ (A. Juškevičiaus žod.), ‘pralieti’ [iš Daukanto pateikia Geitleris (Geitler L. Litauische Studien…, Prag, 1875)]. Dėl gr. βῆσσα (dor. βᾶσσα) ‘tarpeklis, slėnis’ (šis gr. žodis irgi gretinamas su skr. gāhatē) reikšmės plg. la. pagâza ‘kalvos šlaitas’.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas