Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góbtis
Reikšmė:
glemžti, trokšti gauti, [vok.] nach etwas streben
Straipsnelis:
Slovėnų kalba iš šios šaknies [*gheubh-] turi dar gábati, gâbam ‘skursti, vargti, badmiriauti, gyventi pusbadžiu, [vok.] darben, am Hungertuch nagen, zugrunde gehen, krepieren’, išvestinį žodį gabálo (n.) ‘badmirys, [vok.] Hungerleider’, kuriems mes turėtumėme suponuoti šaknies *gheubh- balsių kaitos laipsnį su ō […]. Taip pat negalimas yra semantinis ryšys su slovk. habat’ ‘(pa)griebti, (pa)čiupti, [vok.] raffen’, s. le. gabać, s. r. nagabati ‘spausti, engti, [vok.] bedrängen’, ukr. habaty ‘varginti, apsunkinti, įkyrėti, [vok.] behelligen’, br. habáćь ‘imti, griebti, [vok.] nehmen’ ir lie. góbtis ‘glemžti, trokšti gauti, [vok.] nach etwas streben’, gobė́tis ‘geisti, gvieštis, [vok.] begierig sein’ (apie tai žr. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 287; Fraenkel LEW 126). Pietų slavuose ši šaknis yra tik bulg. gabam ‘apgauti, [vok.] betrügen’ ir slov. gániti ‘apgauti’ (< *gabnǫti), dial. ir gajtičen ‘prekeiviškas’ (< *gabtičen).
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 23
Antraštė:
gõbtis
Straipsnelis:
PKEŽ I 419t. pr. dalyvis gūbans ‘užžengęs, nuvykęs’ kildinamas iš praes. gab- / praet., inf. gāb- ir siejamas su lie. gõbtis.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas