Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gomurys
Straipsnelis:
[Platus straipsnis apie ide. ‘liežuvio’ ryšį su ‘žuvimi’.] Vokiečių žodis ‘burnos išlenkimui, viršui’ pavadinti: s. v. a. goumo ir guomo (s. v. a. giumo statusas problemiškas) rodo dvi skirtingas „ilgojo diftongo“ *-āw- (< *eAw) redukcijas (ide. *g̑heAws > *g̑hāws > *g̑haws), toks atvejis, atrodo, yra ir lie. gomurỹs (jeigu pirmasis priebalsis gali būti paaiškinamas […]) [giminiškas su gr. kháos…]. Žr. liežuvis
Šaltinis:
Winter 1982, 183
Antraštė:
gomurys
Reikšmė:
Gaumen
Straipsnelis:
[Ide.] *g̑hēu- : g̑hō(u)- : g̑həu- ‘žiovauti, žiojėti’“ (Pokorny IEW, 449). Tai aiškiai dvi šaknys: 1. *gʰh₂eu̯ lytyje gr. χάος n. (*gʰh₂áu̯-os), galbūt ir go. gawi, n. v. a. Gau (tada *gʰh₂áu̯-iho-m); čionai priklauso pailgėjusio balsių kaitos laipsnio -men- vedinys *gʰh₂ḗu̯-mōn > s. v. a. giumo, gen. *gʰh₂áu̯-mn̥-s kaip pamatas – s. v. a. goumo ‘gomurys’. 2. *gʰam- lytyje *gʰā́m-ōn > s. ang. gōma ‘dantų smegenys (gum)’; *gʰām-o- lytyje s. š. germ. gōmr; adj. *gʰā́m-u̯ōr, gen. maždaug *gʰám-u̯n̥-s su *gʰám-ur-ih₂ f. nustatytinas pagal vr̥ddhi darinį *gʰām-ur-ihó > bl. *gāmurija- > lie. gomurỹs ‘Gaumen’. Priklausomybė šakniai *g̑ʰeh₁i̯- ‘žiovauti’ atkrinta, o su ja ir palatalinės pradžios galimybė.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 70
Antraštė:
gomurys
Straipsnelis:
Nors s. v. a. goumo galėtų atspindėti nominalinę darybą iš temos I *gʰeH-w-, tačiau yra patikimiau manyti buvus temą *gʰeH-m-, atsižvelgiant į s. olandų gōmr ‘gomurys’ ir į lie. gomurỹs bei la. gãmurs, kurie suponuoja bl. *gāmurya- su daug sudėtingesne daryba negu germanų. Lyginimas remtųsi bendru pamatu, bet kitokiu nei taip pat susietino alb. žodžio gomën ‘bedugnė’; vargiai ar čia atskirtini gr. χάος, χαίνειν – o juos atskirti mėgina Fraenkelis (LEW, 161), kad susietų su lie. žióti, s. bažn. sl. zinǫti, kuriems priklauso ir lie. žiomuo. Iš tiesų daug patikimiau baltų lytis su ž- arba g- laikyti palatalizuotais arba nepalatalizuotais ide. *gh- refleksais: tema *gʰeH-y- su sufiksu -(e)y- rodo palatalizuotą refleksą ž, o tema su sufiksu -m- – nepalatalizuotą refleksą g-.
Šaltinis:
Polomé 1974, 108
Antraštė:
gomurỹs
Straipsnelis:
žr. gvėrynė
Šaltinis:
Rădulescu 1981
Antraštė:
gomurys
Straipsnelis:
žr. liežuvis
Šaltinis:
Winter 1982, 173–184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas