Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gramė́ti
Reikšmė:
kristi su triukšmu
Straipsnelis:
Iš pradžių turėjo atsirasti šakninis veiksmažodis *χρέμω su daiktavardžiais χρόμος ir χρόμη – klasikinio tipo sistema. Ekspresyvumas yra antrinio prezento, išlyginto pagal žinomus skirtingus atnaujinimo modelius, ir vardažodinių darinių vartojimo žuvims žymėti priežastis. Kalbama apie grynai graikišką raidą iš bazės, paliudytos kitose kalbose ir reiškiančios bambėjimą, dundesį (iš pykčio ar griaustinio), iš kur nepasitenkinimas ir t. t., ir tikriausiai yra onomatopėjinės kilmės. Gr. *χρέμω atliepia la. gremju, gremt ‘barti, dundėti, grasinti’, r. gremlju, gremét’ ‘griausti, žvangėti’ ir av. dalyvis graməntąm (= *χρέμόν-των gen. pl.) ‘supykusių’, granta- ‘supykęs’, su ekspresyvia geminacija germanų formos: s. v. a. gremmen ‘pykti’. Gr. χρόμος atitinka s. sl. gromŭ, r. grom ‘perkūnas’, s. isl. gamr, s. v. a. gram ‘supykęs’ ir kaip veiksmažodinė forma, lie. gramė́ti ‘kristi su triukšmu’. Žr. Frisk GEW s. u. χρεμετίζω, Pokorny 458 t. bei bibliografiją. Dėl elemento *-et- žr. Beekes, Laryngeals, 192.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (2), 1272
Antraštė:
gramė́ti
Reikšmė:
grimzti
Straipsnelis:
Pr. gram- atstatoma pagal vandenvardžius: Gramen, ežeras, Gramme, ežeras, vėliau Grammen-See; Gramuppen. Gerulis šiuos pavadinimus priskiria tai pačiai šakniai kaip ir lie. gramė́ti ‘grimzti’, la. grim̃t ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 283–284
Antraštė:
gramė́ti
Straipsnelis:
žr. grimsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 309–311
Antraštė:
gramė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis neigia pr. kalboje tekėti tipo veiksmažodžių egzistavimą. Jis randa 4 „šaknies veiksmažodžius“ su galimais atitikmenimis rytų baltų tekėti tipo veiksmažodžiuose. Tačiau toks lyginimas yra nepagrįstas:] Pr. grīmons ‘gesungen’ ir la. gremt, gremju, grēmu ‘murmeln, im Affecte reden’. Pr. grīmons negali būti tiesiogiai siejamas su lie. gramė́ti, grãma ‘kristi su triukšmu, smarkiai bėgti, garmėti’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 119
Antraštė:
gramė́ti
Reikšmė:
kristi su triukšmu, smarkiai bėgti, garmėti
Straipsnelis:
Pr. grīmons ‘(giesmę) sugiedojęs’ suponuoja pr. grem-tvei (inf.), grem- (praes.), *grēm- (praet.) ‘giedoti, dainuoti’ [= la. grem̃-ties ‘grūmoti, įsipiršti, įsisiūlyti ir kt.’].
Šaltinis:
Jakulis 2004, 111
Antraštė:
gramė́ti
Straipsnelis:
Greta šio veiksmažodžio taip pat nurodoma šakninių veiksmažodžių, nors žymiai daugiau yra šios šaknies vedinių. Todėl gali būti, kad indoeuropiečių prokalbėje egzistavo tik garsažodis ide. *g(h)rem / *g(h)rom- / *g(h)r̥m- (< *ger- / *gor- / *gr̥-), iš kurio įvairiose indoeuropiečių kalbose savarankiškai pasidaryta imitatyvinių veiksmažodžių.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 148
Antraštė:
gramė́ti
Straipsnelis:
Veiksmažodis išplėstas dviem (vokaliniu ir konsonantiniu) plėtikliais. Lie. gramė́ti turi šakninių veiksmažodžių, bet daugiau yra šios šaknies vedinių: s. sl. grьměti, -ljǫ, -iši ‘griausti, dundėti’, r. греметь, гремлю ‘t. p.’, go. gramjan ‘supykdyti’, gr. χρεμίζω, χρεμετίζω ‘žvengiu’, pr. grumins ‘griaustinis’, s. sl. gromъ ‘t. p.’, s. v. a. grim ‘rūstus’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 233
Antraštė:
gramė́ti
Straipsnelis:
PKEŽ I 410 rekonstruojama pr. dalyvio grīmons ‘sugiedojęs’ šakninio veiksmažodžio šaknis praes. grem- / praet. grēm-, kuri siejama su la. grem̂tiês ir lie. gramė́ti, grãma.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas