Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grìkiai
Straipsnelis:
Tvirtinimu, kad lie. grìkiai < le. gryka ‘grikiai’, sunku tikėti. K. Nitscho tyrinėjimai parodė, kad le. gryka sutinkamas tik šiaurės rytų le. tarmėse. Taigi le. gryka bus atkeliavęs iš lie. tarmių, o lie. grìkai, grìkiai laikytinas skoliniu iš s. rusų kalbos.
Šaltinis:
Mažiulis 1961, 247
Antraštė:
grìkiai
Straipsnelis:
R. греча, гречка, гречика, гречуха, гречина, le. gryka,grecka, hreczka, reczka, lie. grikai, grikiai, la. griķi, driķi, kriķi, vok. Gricken, Grücken, rum. hriṣcă. Pirminė reikšmė – graikiškas javas. Lie. grikas ar grikis galėjo atsirasti tik iš s. r. formos *grьk-, kadangi s. r. trm. ь, ъ XII–XIII a. I p. pavirto e, o, tai lie. grikas galėjo būti paskolintas tik prieš šį fonetinį pasikeitimą (XII a. pab.). [213] La. seniausia forma yra griķi. Forma driķi galėjo atsirasti iš griķi. S. prūsų paminkluose grikio pavadinimo nesutinkame. [214] Taigi didelė dalis slavų ir baltai turi tos pačios šaknies grikio pavadinimą. Tai slaviškos kilmės pavadinimas, į lietuvių kalbą pateko iš s. rusų kalbos.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1957c, 213–215
Antraštė:
grìkiai
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю. Словарь балт. в. сл. яз. Л., 1982), kurie lenkų kalbos tekstuose vartojami rečiau:] gryka (p. 29) : lie. grìkis, pl. grìkiai, grìkai. Sławskio (Sł. et. jęz. pol. 1, 362) nuomone, tai ankstyvas lenkų kalbos skolinys iš lie. grikai. K. Nitscho (Wybor pism[…] Wrocław 1955, t. II 89–94) nuomone, minėtas lie. pavadinimas yra slaviškos kilmės; reiškė ‘graikiškas, graikų augalas’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351
Antraštė:
grìkiai
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. гры́ка ‘grikiai (Fagopyrum)’ (įprastai грэ́чка) < lie. grìkai, grìkiai. Fasmeris (1909 m.) le. gryka kildina iš lie. grìk(i)ai, o šį iš s. r. *grьk-(a) (plg. s. sl., s. r. grьkъ ‘graikas’). Dėl išplitimo Mazovijos teritorijoje le. gryka laikomas senu skoliniu, kartu su pačiu augalu atkeliavusiu iš Lietuvos ne vėliau kaip XII–XIII a., žr. K. Nitsch (Wybor pism […] Wrocław 1955, 86–93); A. Sabaliauskas (Dėl grikio pavadinimo […]1957, 2 211–218); V. Rūķe-Draviņa (Die Expansion der russischen Buchweizenbenennungen nach Westen, ScSl X (1964) 107–131), maždaug iš tų laikų veikiausiai yra ir br. trm. грыка. Gal iš lietuvių kalbos (nors galėtų būti ir iš prūsų ar lenkų) dar yra rtpr. vok. Grick(en), Grücken Frišbyras I 252.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54
Antraštė:
grìkiai
Straipsnelis:
La. grik̡i turėtų būti lie. grìk(i)ai skolinys kaip ir le. gryka (savo ruožtu lie. grìk(i)ai atėjo iš rytų slavų senkalbės).
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas